5ο εξάμηνο


Μάθημα: Συστήματα Επικοινωνιών ΙΤίτλος μαθήματος Συστήματα Επικοινωνιών Ι
Κωδικός μαθήματος ΜΚ29
Είδος μαθήματος Υποχρεωτικό
Επίπεδο μαθήματος Προπτυχιακό
Έτος σπουδών 3ο
Εξάμηνο 5ο
Πιστωτικές μονάδες ECTS 5
Ιστοσελίδα eclass.uowm.gr/courses/ICTE291/
Ώρες ανά εβδομάδα 4
Διδάσκων Ιωάννης Βαρδάκας (Έκτακτος)
Περιεχόμενο μαθήματος Μοντέλο Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων. Αναπαράσταση Σημάτων και Συ­στημά­των. Πυκνότητα Φάσματος. Μετάδοση Σημάτων μέσω Γραμμικών Φίλτρων. Μετασχηματισμός Hilbert. Ζωνοπερατά Σήματα - Συστήματα. Στοχαστικές Ανελίξεις. Πυκνότητα Φάσματος Ισχύος. Στοχαστική Ανέλιξη Gauss. Θόρυβος. Διαμόρφωση και Αποδιαμόρφωση Πλάτους. Ορθογωνική Διαμόρφωση Πλάτους. Πολυπλεξία Διαίρεσης Συχνότητας. Διαμόρφωση και Αποδιαμόρφωση Γωνίας. Επίδραση Θορύβου.
Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες Εκμάθηση από τους φοιτητές των παρακάτω βασικών εννοιών:
 • Τηλεπικοινωνιακό Σύστημα (Αναλογικές και Ψηφιακές Επικοινωνίες)
 • Αναπαράσταση Σημάτων και Συστημάτων με έμφαση στο πεδίο της Συχνότητας
 • Μετασχηματισμοί Fourier και οι εφαρμογές τους στις Τηλεπικοινωνίες
 • Φίλτρα και Μετάδοση Σημάτων μέσα από αυτά
 • Διαμόρφωση και Αποδιαμόρφωση Πλάτους
 • Ορθογωνική Διαμόρφωση Πλάτους
 • Πολυπλεξία Διαίρεσης Συχνότητας
 • Διαμόρφωση και Αποδιαμόρφωση Γωνίας
Εξοικείωση με το περιβάλλον των εργαστηρίων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Χρήση Εργαστηριακού Εξοπλισμού.
Διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων:
 • Εργαστηριακή Άσκηση Διαμόρφωση ΑΜ.
 • Εργαστηριακή Άσκηση Διαμόρφωση FΜ.
Προαπαιτούμενα μαθήματα Κανένα
Μέθοδοι διδασκαλίας
 • Διαλέξεις
 • Ασκήσεις
 • Εργαστηριακές Ασκήσεις
Αξιολόγηση Τελική γραπτή εξέταση (100%)
Γλώσσα διδασκαλίας Ελληνική
Βιβλιογραφία
 • Haykin Simon, Moher Michael, Συστήματα Επικοινωνίας, Α. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ & ΣΙΑ, 2010.
 • Καραγιαννίδης Γ, Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ, 2010.
 • Κωττής Παναγιώτης Γ., Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ, 2011.


Διδάσκων: Βαρδάκας Ιωάννης