Πολιτική Ποιότητας για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)


Ο στόχος των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) είναι να υλοποιήσουν μια πολιτική ποιότητας, η οποία είναι μέρος του μακροπρόθεσμου τους σχεδιασμού.

Η Πολιτική Ποιότητας του ΠΜΣ είναι συμβατή με την πολιτική ποιότητας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και βασίζεται σε μια πολυδιάστατη φιλοσοφία ποιότητας που επικεντρώνεται στην προώθηση των αξιών όπως η επιστημονική πρόοδος, η ικανοποίηση των φοιτητών, η τεχνική και επιστημονική επάρκεια, η καινοτομία και η μεταβίβαση της γνώσης.

Το κάθε ΠΜΣ του ΤΗΜΜΥ δεσμεύεται έναντι των φοιτητών, του εκπαιδευτικού προσωπικού και των συνεργατών να:

  • Βελτιώνει τη λειτουργία του μέσω ετήσιων εσωτερικών αξιολογήσεων και ανασκοπήσεων του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας, σε συνεργασία με την ΟΜΕΑ και τη ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος, και να διαθέτει τους αναγκαίους πόρους για αυτό.
  • Εξετάζει την καταλληλόλητα της δομής και της οργάνωσης των Προγραμμάτων Σπουδών, την επίτευξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με τα πρότυπα ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης που απαραίτητα (είναι επιπέδου 7), καθώς και την καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού.
  • Προωθεί την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του ερευνητικού έργου των μελών του ΠΜΣ και να ενισχύει τη σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα.
  • Προωθεί την ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως οι διοικητικές υπηρεσίες, οι βιβλιοθήκες και οι υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας.
  • Βελτιώνει τη λειτουργία του ΠΜΣ μέσω τακτικών ανασκοπήσεων του Σχεδίου Διασφάλισης Ποιότητας και αξιολογήσεων της αποτελεσματικότητας όλων των σχετικών διεργασιών.

Η διοίκηση του ΠΜΣ θα προγραμματίζει δράσεις κατάρτισης και επικοινωνίας σχετικά με την Πολιτική Ποιότητας σε όλο το προσωπικό. Επίσης, θα θέτει τους στόχους, η ικανοποίηση των οποίων είναι απαραίτητη για να υπάρχει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Πολιτικής Ποιότητας και θα λαμβάνεται κάθε απαραίτητο μέτρο για την εξασφάλιση των συνθηκών και προϋποθέσεων για την υλοποίηση όλων των παραπάνω. Στα πλαίσια της παραπάνω δέσμευσης εντάσσεται η χρήση αναλυτικών κανονισμών για όλες τις λειτουργίες και διεργασίες που εφαρμόζονται. Κοινή προσπάθεια όλων των εργαζόμενων στο ΠΜΣ αποτελεί η στήριξη της ανταγωνιστικότητας μέσω της συνεχούς βελτίωσης της παρεχόμενης εκπαίδευσης, έρευνας και υπηρεσιών.