Φιλοσοφία του Προγράμματος Σπουδών


Η Ηλεκτρολογία και η Επιστήμη Υπολογιστών συγκλίνουν, λειτουργώντας αλληλένδετα και αλληλοσυμπληρούμενα σε έναν ενιαίο επιστημονικό κλάδο. Το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών δομήθηκε με τέτοιο τρόπο, ώστε να αντανακλά ισομερώς την ανωτέρω σύγκλιση καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων της Πληροφορικής, των Τηλεπικοινωνιών, των Kυκλωμάτων και της Ηλεκτρονικής αλλά και της Ενέργειας.

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνει στα έξι πρώτα εξάμηνα τα βασικά μαθήματα κορμού τα οποία παρέχουν τις βασικές γνώσεις στους φοιτητές από το χώρο των Μαθηματικών, της Φυσικής και της Ηλεκτρολογίας. Οι φοιτητές μετά το 6ο εξάμηνο σπουδών τους μπορούν να επιλέξουν κατεύθυνση, εμβαθύνοντας σε ένα από τα ακόλουθα αντικείμενα:

  • Υπολογιστές, Υλικό & Λογισμικό
  • Τηλεπικοινωνίες & Δίκτυα
  • Ενέργεια

Η προβλεπόμενη διάρκεια σπουδών είναι 5 έτη. Οι φοιτητές προκειμένου να ολοκληρώσουν επιτυχώς τις σπουδές τους δύναται να ζητούν τις συμβουλές και την καθοδήγηση του Συμβούλου Σπουδών.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών, ο απόφοιτος έχει τις γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες να μπορεί να σχεδιάζει, υλοποιεί, υποστηρίζει και συντηρεί συστήματα και υπηρεσίες για την παραγωγή, μεταφορά, διανομή, αποθήκευση, επεξεργασία, έλεγχο και χρησιμοποίηση πληροφορίας και ενέργειας.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, μπορεί να οδηγήσει στην απονομή των ακόλουθων τίτλων:

  • Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών: Ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master).Περισσότερες πληροφορίες ΦΕΚ τ.Β' 2318/2-6-2021
  • Μηχανικός Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών: Ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), στην συγκεκριμένη ειδικότητα, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου. Περισσότερες πληροφορίες ΦΕΚ (Ισχύει μόνο για τους φοιτητές που εισήχθησαν πριν το 2018 και έχουν επιλέξει το αντίστοιχο Πρόγραμμα Σπουδών)