Φιλοσοφία του Προγράμματος Σπουδών


Είναι πλέον γεγονός αδιαμφισβήτητο ότι οι επιστημονικές περιοχές της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών συγκλίνουν, λειτουργώντας αλληλένδετα και αλληλοσυμπληρούμενα σε έναν ενιαίο επιστημονικό κλάδο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί την τελευταία δεκαετία η ραγδαία ανάπτυξη του Διαδικτύου, η οποία στηρίζεται στη σύζευξη των επιστημονικών περιοχών της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών.

Το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του Τμήματος δομήθηκε με τέτοιο τρόπο, ώστε να αντανακλά ισομερώς την ανωτέρω σύγκλιση, δίδοντας στους φοιτητές μετά το 6ο εξάμηνο σπουδών τη δυνατότητα να επιλέξουν επιπρόσθετα μαθήματα ειδίκευσης, εκτός των μαθημάτων κορμού. Όποια μαθήματα επιλέξεις, ο φοιτητής του Τμήματος θα έχει τη δυνατότητα να εντρυφήσει αρκετά και σε όλες τις επαγγελματικές και επιστημονικές περιοχές, ούτως ώστε να μπορεί οποιαδήποτε στιγμή της επαγγελματικής του διαδρομής να αντιλαμβάνεται και να διαχειρίζεται θέματα που άπτονται όλων των επιστημονικών περιοχών. Έτσι, ο τίτλος σπουδών που λαμβάνει θα αντιστοιχεί πλήρως στο γνωστικό αντικείμενο που κατέχει. Θα είναι δηλαδή, όποια κατεύθυνση και να επιλέξει, πραγματικά και ουσιαστικά Μηχανικός Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

Στα έξι πρώτα εξάμηνα σπουδών παρέχονται όλες οι απαραίτητες γνώσεις, ώστε απρόσκοπτα οι φοιτητές να μπορούν να παρακολουθήσουν οποιοδήποτε μάθημα επιλογής. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με κατάλληλο συνδυασμό μαθημάτων από τους χώρους των Μαθηματικών και της Φυσικής, εφόδια απαραίτητα για την ανάπτυξη του επιστημονικού υποβάθρου που θα εξασφαλίσουν την κατανόηση και την εμβάθυνση των μαθημάτων κορμού, καθώς και βασικών μαθημάτων των τριών κατευθύνσεων.

Επίσης, παρέχοντας μαθήματα σε θέματα Διοίκησης Συστημάτων, εξασφαλίζεται η απόκτηση απαραίτητων γνώσεων για τη διάκριση του αποφοίτου Μηχανικού ως σημαίνο­ντος στελέχους στην αγορά εργασίας.

Τέλος, παρέχονται στους φοιτητές μαθήματα που θα τους βοηθήσουν να αποκτήσουν έναν ολοκληρωμένο τρόπο σκέψης και να διευρύνουν τα επιστημονικά τους ενδιαφέροντα.