Πρακτική Άσκηση
Η Πρακτική Άσκηση φοιτητών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας αφορά στην υλοποίηση δράσεων που στοχεύουν στην αποτελεσματική και ποιοτική πρακτική άσκηση των φοιτητών του Τμήματος, καθώς και στην υποστήριξη της λειτουργίας της ΠΑ.

Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, αποσκοπεί στην επαρκή προετοιμασία των φοιτητών προκειμένου να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τις γνώσεις που αποκτούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και να εργαστούν σε φορείς με αντικείμενο εργασίας συναφές με τις σπουδές τους. Οι δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια της Πρακτικής Άσκησης αφορούν την ενδυνάμωση των γνώσεων των φοιτητών επιδιώκοντας καλύτερη αξιοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησαν κατά την διάρκεια των σπουδών τους και ευκολότερη και επωφελέστερη ένταξή τους στο παραγωγικό σύστημα της χώρας.

Το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης έχει εισαχθεί από το 2010 ως μάθημα επιλογής με τίτλο “Πρακτική Άσκηση Φοιτητών”. Στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών παρέχει 5 ECTS και ισοδυναμεί με ένα μάθημα επιλογής.

Στο πρόγραμμα σπουδών των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών παρέχει 15 ECTS, δε συμμετέχει βαθμολογικά στον καθορισμό του βαθμού πτυχίου, δε συμμετέχει στο συνολικό αριθμό μαθημάτων για την απόκτηση του πτυχίου, και καταγράφεται μόνο στο παράρτημα διπλώματος.

Η πρακτική άσκηση των φοιτητών μπορεί να υλοποιηθεί με τρεις διαφορετικούς τρόπους, και οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν έναν ή περισσότερους εξ’ αυτών. Ο κανονισμός αυτός εγκρίθηκε στην 36η/12.02.2020 γενική συνέλευση του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.

 1. Προϋποθέσεις συμμετοχής:

  Στο πρόγραμμα ΠΑ έχει δικαίωμα να συμμετέχει οποιοσδήποτε φοιτητής του Τμήματος που έχει ολοκληρώσει το 6ο εξάμηνο σπουδών του.

 2. Διάρκεια και Υποχρεώσεις

  Η Πρακτική Άσκηση έχει ελάχιστη διάρκεια τρεις (3) μήνες. Η μέγιστη διάρκεια καθορίζεται από τον τρόπο που υλοποιείται η ΠΑ. Σε περίπτωση που είναι μέσω χρηματοδότησης ΕΣΠΑ, τότε η ΠΑ είναι αυστηρά 3 μήνες. Σε περίπτωση που υπάρχει χρηματοδότηση από αλλού, τότε ενδέχεται να είναι έως 6 μήνες. Ο φοιτητής μπορεί να πάρει άδεια το ανώτερο 2 ημέρες τον μήνα, από τον φορέα που πραγματοποιεί πρακτική άσκηση. Αν λόγω κωλύματος θέλει να απουσιάσει περισσότερες ημέρες θα πρέπει να τις αναπληρώσει σε συνεννόηση με την εταιρία και τον επιβλέποντα καθηγητή

  Ο φοιτητής θα έχει πλήρες ωράριο, τις εργάσιμες ημέρες (πενθήμερη εργασία) και σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας, με στόχο την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης. Επίσης θα πρέπει να είναι επιμελής στην εργασία του, να είναι πειθαρχημένος και να κατανοεί τη σχέση ανάμεσα στις διάφορες βαθμίδες εργαζομένων στο εργασιακό περιβάλλον. Ακόμη υποχρεούται να παρευρίσκεται στο χώρο απασχόλησης που θα του υποδείξει ο Φορέας, να συμμορφώνεται με το ωράριο λειτουργίας, τους κανονισμούς ασφάλειας και εργασίας και κάθε άλλη ρύθμιση ή κανονισμό που ισχύει για το προσωπικό του φορέα. Η ημερήσια απασχόληση είναι κατ’ ελάχιστο έξι (6) ώρες και δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις οκτώ (8) ώρες ημερησίως, η ΠΑ δεν επιτρέπει υπερωρίες, ενώ το αντικείμενο απασχόλησης δε θα πρέπει να διαφέρει από το δηλωμένο και συμφωνημένο με το Φορέα. Ο φορέας αναλαμβάνει επίσης να παρέχει στον ασκούμενο τον απαραίτητο εξοπλισμό για την άσκηση των καθηκόντων που θα του ανατεθούν. Ο φοιτητής δικαιούται να απουσιάσει μόνο μετά από έγκαιρη ενημέρωση του φορέα και του επιβλέποντα καθηγητή.

  Σε κάθε θέση Πρακτικής Άσκησης, ορίζεται από τον Τμηματικά Υπεύθυνο ΠΑ ένας επόπτης καθηγητής, μέλος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Η ακαδημαϊκή εποπτεία των ασκούμενων φοιτητών γίνεται από μέλη ΔΕΠ ή ΕΔΙΠ του Τμήματος. Ο ρόλος του επόπτη καθηγητή είναι να παρακολουθεί την πορεία του φοιτητή κατά την εκπόνηση της ΠΑ τόσο με άμεση επικοινωνία, όσο και με συνεργασία με τον επιβλέποντα στο φορέα, να συζητά με τον φοιτητή προβληματισμούς και ερωτήματα που έχουν προκύψει, να καθοδηγεί το φοιτητή κατά την ΠΑ και να ρυθμίζει όλα τα ζητήματα ακαδημαϊκής φύσης που προκύπτουν. Για κάθε φοιτητή που ολοκληρώνει την ΠΑ, ο επόπτης καθηγητής καταθέτει στον Τμηματικά Υπεύθυνο ΠΑ το ανάλογο έντυπο αξιολόγησης του. Ο φοιτητής θα απασχολείται αποκλειστικά σε αντικείμενα συναφή με το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος του. Ο φορέας δεσμεύεται ότι δε θα απασχολήσει το φοιτητή σε θέματα άσχετα με το αντικείμενο σπουδών του φοιτητή. Δεν επιτρέπεται να εκπονηθεί Πρακτική Άσκηση σε φορέα που υπάρχει συγγένεια (έως και τρίτου βαθμού) του καταρτιζόμενου με το προσωπικό και τη Διοίκηση του φορέα.

  Δεν επιτρέπεται να εκπονηθεί Πρακτική Άσκηση σε φορέα στον οποίο ο φοιτητής εκπονεί τη διπλωματική του εργασία στο ίδιο χρονικό διάστημα.

  Δεν επιτρέπεται να εκπονηθεί Πρακτική Άσκηση σε υπηρεσία εντός του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

  Ο φοιτητής υποχρεούται να δηλώσει το μάθημα Πρακτική Άσκηση στο εξάμηνο που υλοποιείται. Η ΓΣ του Τμήματος, έχει αποφασίσει ότι οι φοιτητές που έχουν επιλεχθεί να εκπονήσουν ΠΑ θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση τροποποίησης δηλώσεων μαθημάτων, σε περίπτωση που ΔΕΝ έχουν δηλώσει το μάθημα Πρακτική Άσκηση σε εκείνο το εξάμηνο.

  Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών σε φορείς απασχόλησης πρέπει να έχει εκπαιδευτικό, αλλά και επαγγελματικό χαρακτήρα. Ο φοιτητής που ασκείται σε έναν φορέα πρέπει να έχει τις ίδιες υποχρεώσεις και να απολαμβάνει ίσης μεταχείρισης με τους άλλους εργαζόμενους του φορέα, ώστε να αποκτήσει επαγγελματική συνείδηση και να μη δημιουργεί προβλήματα στο φορέα. Στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης οι φοιτητές υποχρεούνται:

  • να ακολουθούν πιστά τις διαδικασίες, γιατί έτσι θα εξασφαλιστεί απολύτως η ασφάλιση, η αμοιβή και η κατοχύρωση των ημερών που ασκήθηκαν,
  • να είναι συνεπείς με τις υποχρεώσεις τους έτσι ώστε να μη δημιουργηθούν προβλήματα με την περαιτέρω συνεργασία του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τις φορείς απασχόλησης,
  • να απευθύνονται στον επόπτη καθηγητή για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει,
  • να φροντίζουν για την τακτική προσέλευσή τους στο φορέα απασχόλησης, την πιστή τήρηση των ωραρίων και την υπεύθυνη εκτέλεση των εργασιών που τους ανατίθενται, συμβουλευόμενοι τον επόπτη τους από το φορέα,
  • να συμπληρώνουν εγκαίρως τα έντυπα που απαιτούνται για την εκπόνηση ΠΑ
 3. Τρόποι Εκπόνησης Πρακτικής Άσκησης
  Οι 3 διαφορετικές επιλογές που έχουν οι φοιτητές για επίσημη Πρακτική Άσκηση είναι: (α) Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό με χρηματοδότηση από το Erasmus+, (β) Πρακτική άσκηση στην Ελλάδα με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, (γ) Πρακτική άσκηση οπουδήποτε με χρηματοδότηση από την εταιρία.
  1. Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό με χρηματοδότηση από το Erasmus+

   Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να κάνουν πρακτική άσκηση σε μια Ευρωπαϊκή χώρα, θα πρέπει να έρθουν σε επικοινωνία με τον Τμηματικά Υπεύθυνο του προγράμματος Erasmus+, για να πληροφορηθούν για τη διαδικασία αίτησης, αξιολόγησης, παρακολούθησης και εκπόνησης της ΠΑ στο εξωτερικό. Με το πέρας της ΠΑ ο Τμηματικά Υπεύθυνος του προγράμματος Erasmus+ θα ενημερώσει τη γραμματεία για την επιτυχή ολοκλήρωση προκειμένου να καταγραφεί η εκπόνηση της ΠΑ στο φάκελο του φοιτητή.

  2. Πρακτική Άσκηση στην Ελλάδα με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ

   Κάθε χρόνο το Πανεπιστήμιο λαμβάνει μια χρηματοδότηση για εκπόνηση πρακτικής άσκησης φοιτητών. Ο ιδρυματικά υπεύθυνος της Πρακτικής Άσκησης, κατανέμει τη χρηματοδότηση σε κάθε Τμήμα του Πανεπιστημίου, αφού μελετήσει τις ανάγκες και την απορρόφηση της χρηματοδότησης από κάθε Τμήμα τις προηγούμενες χρονιές. Μόλις ενημερωθεί ο Τμηματικά Υπεύθυνος της Πρακτικής Άσκησης για τις διαθέσιμες θέσεις ΠΑ με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, διχοτομεί τον αριθμό σε διαθέσιμες θέσεις για την πρώτη περίοδο αιτήσεων και για τη δεύτερη περίοδο αιτήσεων. Υπάρχουν δύο περίοδοι αιτήσεων, ώστε να δοθεί κίνητρο σε φοιτητές που δεν επιλέχθηκαν στην πρώτη περίοδο να βελτιώσουν την απόδοσή τους στα μαθήματα, και άρα τη συνολική βαθμολογία τους στην ΠΑ και συνεπώς την ιεράρχησή τους στη δεύτερη περίοδο.

   Η πρώτη περίοδος αιτήσεων συνήθως γίνεται μετά την ολοκλήρωση της εξεταστικής Σεπτεμβρίου και μόλις γίνει η κατανομή των θέσεων από τον Ιδρυματικά Υπεύθυνο ΠΑ. Τα τελευταία χρόνια, η πρώτη περίοδος αιτήσεων διαρκεί τις πρώτες 3 εβδομάδες του Νοεμβρίου.

   Η δεύτερη περίοδος αιτήσεων συνήθως γίνεται μετά την ολοκλήρωση της εξεταστικής Φεβρουαρίου. Τα τελευταία χρόνια, η δεύτερη περίοδος αιτήσεων διαρκεί τις πρώτες 3 εβδομάδες του Μαρτίου.

   Και στις 2 περιόδους, η Πρακτική Άσκηση μπορεί να υλοποιηθεί στην περίοδο που θα επιλέξει ο φοιτητής, με καταληκτική ημερομηνία 31 Οκτωβρίου.

   Η Συνέλευση του Τμήματος ορίζει τριμελή επιτροπή αξιολόγησης αιτήσεων ΠΑ με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ, όπως και Τριμελή επιτροπή αξιολόγησης των ενστάσεων. Η διαδικασία της Πρακτικής Άσκησης χωρίζεται σε 4 στάδια:

   1. Ο Τμηματικά Υπεύθυνος της Πρακτικής Άσκησης ενημερώνει τους φοιτητές του Τμήματος μέσω ανακοίνωσης για την έναρξη υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης, καθώς και τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων. Η ανακοίνωση δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του Τμήματος, στους πίνακες ανακοινώσεων από τη γραμματεία του Τμήματος, στο μάθημα Πρακτική Άσκηση στο eclass, και στον ιστοχώρο ΠΑ του ΠΔΜ https://internship.uowm.gr/ .
   2. Οι φοιτητές του Τμήματος που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση θα πρέπει να ακολουθήσουν το ακόλουθο link https://arch.ece.uowm.gr/iposition/ και να συνδεθούν ως «Φοιτητές» με τους ιδρυματικούς τους κωδικούς. Έπειτα να συμπληρώσουν πλήρως και να υποβάλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση, με όλα τα στοιχεία τους, εξάμηνο, Α.Ε.Μ., βαθμοί, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΑΜΑ ΙΚΑ, ΑΔΤ, Αστ. Αρχή Έκδοσης, ΔΟΥ, τηλέφωνο, e-mail, τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού και το IBAN της τράπεζας στην οποία είναι δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι. Υποχρεωτικά θα πρέπει να ανεβάσουν στο iposition και το πλήρες PDF της βαθμολογίας τους (όλες τις σελίδες) ώστε να μπορεί να επιβεβαιωθεί η ακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων. Για να θεωρείται πλήρης η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά το PDF της βαθμολογίας και τα προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας του φοιτητή.

    Αιτήσεις που δεν είναι πλήρεις μετά τη λήξη της περιόδου αιτήσεων, απορρίπτονται. Η βαθμολογία θα πρέπει να είναι αυτή που αναγράφεται στην ηλεκτρονική γραμματεία. Σε περίπτωση που κάποιος έχει περάσει περισσότερα μαθήματα από ότι όφειλε, επιλέγει και τα απορρίπτει και συνεπώς δε τα λαμβάνει υπόψιν ούτε στο μέσο όρο, ούτε στον αριθμό περασμένων μαθημάτων.

   3. Ο φοιτητής θα πρέπει να επιλέξει από τη διαθέσιμη λίστα τη ή τις θέσεις του φορέα για πρακτική άσκηση. Αν δεν υπάρχει η θέση του φορέα, ο φοιτητής επιλέγει τη γενική θέση πρακτικής άσκησης. Σε αυτήν την περίπτωση η θέση θα αντιστοιχηθεί στον επιθυμητό φορέα, ΑΝ επιλεγεί ο φοιτητής να υλοποιήσει την Πρακτική Άσκηση, σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης.
   4. Ο φοιτητής που θα πραγματοποιήσει την πρακτική άσκηση θα επιλεγεί σύμφωνα με τον ακόλουθο αλγόριθμο αξιολόγησης:

    Οι φοιτητές τοποθετούνται ιεραρχικά σε μια λίστα από τη ψηλότερη βαθμολογία προς τη χαμηλότερη, ως προς τον αλγόριθμο ΠΑ. Κάθε φορά επιλέγονται οι Χ φοιτητές με την υψηλότερη βαθμολογία, όπου το Χ σχετίζεται με τον προϋπολογισμό για την ΠΑ.

    Ο αλγόριθμός λαμβάνει υπόψιν το εξάμηνο του φοιτητή, τον αριθμό των υποχρεωτικών μαθημάτων που έπρεπε να είχε περάσει, τον αριθμό υποχρεωτικών μαθημάτων που έχει περάσει, τον αριθμό των μαθημάτων επιλογής που έπρεπε να είχε περάσει, τον αριθμό μαθημάτων επιλογής που έχει περάσει, το μέσο όρο των βαθμών των μαθημάτων επιλογής και το μέσο όρο των βαθμών των υποχρεωτικών μαθημάτων.

    Ο μέσος όρος των μαθημάτων κορμού έχει συντελεστή βαρύτητας 2.0, ενώ των μαθημάτων επιλογής 1.5.Φοιτητές που έχουν περάσει περισσότερα μαθήματα από αυτά που ορίζονται στο πρόγραμμα σπουδών για το εξάμηνο τους, απορρίπτουν τα επιπρόσθετα μαθήματα, και συνεπώς δε λαμβάνονται υπόψιν στην παρακάτω εξίσωση.

    Η εξίσωση υπολογισμού της βαθμολογίας ΠΑ για κάθε φοιτητή είναι:
    ( nk σκ + nε σε 2 )∗( avgk∗β κ+avgε∗βe 2 )∗100
    n αριθμό μαθημάτων (nk αριθμός μαθημάτων κορμού που πέρασε ο φοιτητής, αριθμός μαθημάτων επιλογής που πέρασε ο φοιτητής),
    σ συνολικό αριθμό (σκ συνολικός αριθμός μαθημάτων κορμού για το εξάμηνο του φοιτητή, σε συνολικός αριθμός μαθημάτων επιλογής για το εξάμηνο του φοιτητή)
    avg μέσος όρος (avgκ μέσος όρος βαθμών μαθημάτων κορμού, avgε μέσος όρος βαθμών μαθημάτων επιλογής)
    β βάρος (βκ βάρος μαθημάτων κορμού με τιμή 2.0, βε βάρος μαθημάτων επιλογής με τιμή 1.5)

    Σημείωση: Αξιολογείται ο φοιτητής ως προς το αμέσως προηγούμενο εξάμηνο που έχει ολοκληρώσει στο πρόγραμμα σπουδών που ακολουθεί. Μαθήματα που πιθανόν έχει περάσει και βρίσκονται σε μεγαλύτερα εξάμηνα δε λαμβάνονται υπόψιν.

    Σε περίπτωση ισοβαθμίας των τελευταίων επιλέγεται αρχικά ο φοιτητής που είναι στο μεγαλύτερο έτος σπουδών και σε περίπτωση που δεν οδηγεί σε μοναδική επιλογή, επιλέγεται ένας φοιτητής με δημόσια κλήρωση από τους ισοβαθμίσαντες φοιτητές του μεγαλύτερου έτους σε αυτή τη θέση, από την επιτροπή αξιολόγησης αιτήσεων.

    Για παράδειγμα, ένα άτομο που βρίσκεται στο 8ο εξάμηνο, και έχει περάσει 39 μαθήματα κορμού από τα 42 (αφού έχει ολοκληρώσει το 7ο εξάμηνο), 2 μαθήματα επιλογής από 2, με μέσο όρο μαθημάτων κορμού 8.371 και μέσο όρο μαθημάτων επιλογής 10, θα έχει συνολική βαθμολογία ΠΑ: 2267. Στη λήξη της προηγούμενης περιόδου Πρακτικής Άσκησης, η τριμελής επιτροπή αξιολόγησης αιτήσεων αναρτά την ιεραρχημένη λίστα των φοιτητών με φθίνουσα σειρά ως προς τα κριτήρια αξιολόγησης του Τμήματος.

    Ενστάσεις επί της ιεράρχησης απευθύνονται στην τριμελή επιτροπή ενστάσεων Πρακτικής Άσκησης (η ένσταση κατατίθεται στη Γραμματεία και φέρει υποχρεωτικά αριθμό πρωτοκόλλου) και μπορούν να γίνουν εντός 7 ημερών από την ημέρα που αναρτήθηκε η ιεραρχημένη λίστα.

   Το τελικό πρακτικό επιλογής των φοιτητών επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος.

   Καλούνται οι πρώτοι φοιτητές να ολοκληρώσουν τη διαδικασία αντιστοίχησης σε θέση ΠΑ, αφού επικοινωνήσουν με το φορέα και συμφωνήσουν αμοιβαία την περίοδο υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης εντός 2 μηνών.

   Αν δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκαιρα, τότε ακυρώνεται ο πρώτος και καλείται ο επόμενος φοιτητής να ολοκληρώσει την διαδικασία, κοκ.

   Ο φοιτητής θα πρέπει να δηλώσει το φορέα κατ’ ελάχιστο 2 μήνες πριν την επιθυμητή ημερομηνία έναρξης ΠΑ, λόγω διαδικασιών που πρέπει να υλοποιηθούν από το Τμήμα και τον ΕΛΚΕ.

   Η περίοδος της ΠΑ ξεκινάει υποχρεωτικά πάντα στην πρώτη εργάσιμη μέρα του μήνα που θα επιλέξει ο φοιτητής.

   Ο φοιτητής ενημερώνεται ανά πάσα στιγμή για τις θέσεις πρακτικής άσκησης που προσφέρονται από το Πληροφοριακό Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ ΑΤΛΑΣ (https://atlas.grnet.gr/PracticeOffers), αφού πρώτα συνδεθεί με τους ιδρυματικούς κωδικούς.

   Μέσω του ΑΤΛΑΣ ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να αναζητήσει θέσεις Πρακτικής Άσκησης με βάση διάφορα κριτήρια, όπως το γνωστικό αντικείμενο, τη γεωγραφική περιοχή εκπόνησης, την ημερομηνία καταχώρισης, κλπ. Η λίστα με τους συνεργαζόμενους φορείς ανανεώνεται συνεχώς.

   Ο φοιτητής που έχει επιλεχθεί για την εκπόνηση ΠΑ και συνεχίζει το ενδιαφέρον του για το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης και αφού έχει ενημερωθεί μέσω του Κόμβου Πρακτικής Άσκησης ΑΤΛΑΣ (https://submitatlas.grnet.gr/) για τους συνεργαζόμενους φορείς καθώς και για τις διαθέσιμες θέσεις, ενημερώνει τον Τμηματικά Υπεύθυνο της ΠΑ ή τη Γραμματεία ΠΑ για το φορέα που θέλει και τη περίοδο, οι οποίοι τοποθετούν τα στοιχεία στο ηλεκτρονικό σύστημα. Ο φοιτητής στη συνέχεια εκτυπώνει μέσω του πληροφοριακού συστήματος iposition την αίτηση, την υπογράφει και την υποβάλει στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος. Στο iposition ο φοιτητής συμπληρώνει τα υπόλοιπα στοιχεία όπως πλήρες βιογραφικό σημείωμα, τηλέφωνα, διευθύνσεις κ.α. Η αίτηση δεν επιτρέπεται να φέρει κενά πεδία.

  3. Πρακτική Άσκηση σε φορέα της επιλογής του φοιτητή

   Οι φοιτητές που επιθυμούν να εκπονήσουν πρακτική άσκηση σε φορέα που δεν υπάρχει στη λίστα με τους συνεργαζόμενους φορείς, μπορούν να επικοινωνήσουν με την εταιρεία της αρεσκείας τους, η οποία πρέπει να έχει δραστηριότητα συναφή με τα αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα. Αρχικά ο φοιτητής θα πρέπει να τονίζει στην εταιρία που προσεγγίζει ότι η εταιρία δεν υποχρεούται να του καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση καθώς και ότι δεν έχει καμία υποχρέωση ασφαλιστικής κάλυψης απέναντι του. Η μηνιαία αποζημίωση και η ασφάλιση αναλαμβάνονται από το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης.

   Εφόσον η εταιρεία δεχθεί να τον απασχολήσει, ο φοιτητής ενημερώνει το υπεύθυνο στέλεχος του φορέα για την εγγραφή που πρέπει να κάνει στον Κόμβο Πρακτικής Άσκησης ΑΤΛΑΣ.

   Δηλώνεται ρητώς ότι φορείς που δεν έχουν σχέση με τα αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα θα απορρίπτονται. Ο Τμηματικά Υπεύθυνος θα κρίνει τη συνάφεια ενός φορέα με το Τμήμα.


   Πρωτόκολλο Συνεργασίας

   Πριν την έναρξη της πρακτικής άσκησης υπογράφεται το πρωτόκολλο συνεργασίας ανάμεσα στο φοιτητή, το φορέα και το Τμήμα. Το πρωτόκολλο συνεργασίας βρίσκεται στον ιστοχώρο iposition και μπορεί ο φοιτητής να το εκτυπώσει και να το δώσει στην εταιρία.

   Ο φοιτητής οφείλει να περάσει από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης να υπογράψει και να παραλάβει τη σύμβαση του με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και τη Βεβαίωση Εργοδότη με την οποία θα απευθυνθεί στο ΙΚΑ για την έκδοση ΑΜΑ ΙΚΑ.

   Πριν ξεκινήσει την εκπόνηση ΠΑ ο φοιτητής, θα πρέπει να έρθει σε επικοινωνία με τη Γραμματειακή Υποστήριξη της ΠΑ, ώστε να ενημερωθεί αν όλες οι προαπαιτούμενες διαδικασίες έχουν ολοκληρωθεί και αν μπορεί να ξεκινήσει την ημερομηνία που δήλωσε. Σε περίπτωση προβλήματος, θα υπάρξει καθυστέρηση στην έναρξη της Πρακτικής Άσκησης. Δεν επιτρέπεται να ξεκινήσει ΠΑ, χωρίς ο φοιτητής να έχει λάβει την επιβεβαίωση ολοκλήρωσης της αντιστοίχησης από τη Γραμματεία της Πρακτικής Άσκησης. Τέλος, ο κάθε ασκούμενος φοιτητής μπορεί να επικοινωνήσει με το υπεύθυνο στέλεχος του φορέα στον οποίο θα απασχοληθεί για περισσότερες πληροφορίες (π.χ. ωράριο εργασίας του φορέα κτλ).


   Αποζημίωση Πρακτικής Άσκησης

   Στο τέλος κάθε μήνα κατατίθεται από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου στο λογαριασμό της Τράπεζας που έχει δηλώσει ο κάθε φοιτητής το ποσό που έχει οριστεί από τον ΕΛΚΕ και την Ιδρυματικά Υπεύθυνη της ΠΑ.

  4. Πρακτική Άσκηση στην Ελλάδα με χρηματοδότηση από την εταιρία.

   Υπάρχουν εταιρίες που χρηματοδοτούν ΠΑ στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό. Οι φοιτητές που θέλουν να εκπονήσουν ΠΑ με αυτόν τον τρόπο και να λάβουν τα ανάλογα ECTS, έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με τους φοιτητές που εκπονούν ΠΑ μέσω ΕΣΠΑ (παράγραφος “Διάρκεια και Υποχρεώσεις”) και συγκεκριμένα:

   • Ο φοιτητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να βρει μια εταιρία που χρηματοδοτεί ΠΑ σε αντικείμενα συναφή με τα αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα.
   • Η εταιρία αναλαμβάνει πλήρως την ασφάλιση του φοιτητή.
   • Η εταιρία αναλαμβάνει πλήρως την υποχρέωση ελάχιστης αμοιβής εργαζόμενου (δεν επιτρέπεται δωρεάν εργασία σύμφωνα με τη νομοθεσία).
   • Η διάρκεια είναι 3 μήνες κατ ελάχιστον.
   • Η φοιτητής θα πρέπει να έρθει σε επικοινωνία με τον Τμηματικά Υπεύθυνο της ΠΑ, τουλάχιστον 1 μήνα ΠΡΙΝ ξεκινήσει η ΠΑ και να τον ενημερώσει λεπτομερώς για την ΠΑ. Σε περίπτωση που ο Τμηματικά Υπεύθυνος την εγκρίνει, ο φοιτητής θα πρέπει να κάνει άμεσα αίτηση έγκρισης ΠΑ στο Τμήμα ΗΜΜΥ, με χρηματοδότηση από την εταιρία, πριν ξεκινήσει η πρακτική άσκηση, με ενδεικτικό κείμενο:

    “Σας παρακαλώ να εγκρίνετε την πρακτική μου άσκηση στην εταιρία ________, στη διεύθυνση ________ με αντικείμενο ______ και χρονική περίοδο ______ και θα ήθελα με την επιτυχή ολοκλήρωση να καταγραφεί στο φάκελο για το παράρτημα διπλώματος. Δηλώνω ότι η συγκεκριμένη θέση πρακτικής άσκησης καλύπτεται ασφαλιστικά και οικονομικά από την εταιρία και δεν υπάρχει οποιαδήποτε οικονομική ή ασφαλιστική απαίτηση από το Τμήμα και το Πανεπιστήμιο. Δηλώνω ότι θα σας φέρω τη βεβαίωση πρακτικής άσκησης με περιγραφή των καθηκόντων μου και υπογραφή από τον επιβλέποντα καθηγητή και συμπληρωμένο το αναλυτικό βιβλίο πρακτικής άσκησης φοιτητή με τη λήξη της ΠΑ.”

   • Ο φοιτητής θα πρέπει να περιμένει την έγκριση της αίτησης του από τη γενική συνέλευση του Τμήματος, πριν ξεκινήσει την ΠΑ.
   • Ο φοιτητής λαμβάνει την έγκριση εκπόνησης ΠΑ από το Τμήμα και ενημερώνει την εταιρία να προβεί στα δέοντα.
   • Σε περίπτωση που η ΠΑ εκπονείται σε επιχείριση εντός της Ελλάδας η εταιρία θα πρέπει να στείλει ΠΡΙΝ την έναρξη της ΠΑ, την επιστολή ενημέρωσης στο Τμήμα για απασχόληση φοιτητή στα πλαίσια ΠΑ που βρίσκεται στο eclass στο μάθημα ΠΑ (αρχείο: επιστολή_εταιρίας_για_ΠΑ_εκτός_προγράμματος.doc). Με αυτή δηλώνει τη διάρκεια, το αντικείμενο, τη τοποθεσία, τα στοιχεία επικοινωνίας, τον επιβλέποντα στην εταιρία, τη δήλωση ότι θα καλύψει πλήρως ασφαλιστικά και οικονομικά το φοιτητή και δεν υπάρχει οποιαδήποτε οικονομική απαίτηση από το Τμήμα ή το Πανεπιστήμιο.
   • Με την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης, ο φοιτητής θα πρέπει να φέρει εντός ενός μηνός:
    • τη βεβαίωση πρακτικής άσκησης με περιγραφή των καθηκόντων και υπογραφή και σφραγίδα από τον επιβλέποντα της εταιρίας
    • το βιβλίο πρακτικής άσκησης που υπάρχει για τους φοιτητές που κάνουν πρακτική.
    • Σε περίπτωση που η ΠΑ εκπονείται εντός Ελλάδας, το παρουσιολόγιο που βρίσκεται στο eclass και αναγράφει την ώρα προσέλευσης και αποχώρησης κάθε ημέρας με υπογραφή και σφραγίδα από την εταιρία, και το συνολικό αριθμό ωρών που εργάστηκε.
    • Ατομική σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή παρόμοιο έγγραφο όπου φαίνεται το αντικείμενο της πρόσληψης, το ωράριο εργασίας και η χρονική περίοδος.
    • Σε περίπτωση που η ΠΑ εκπονείται εντός Ελλάδας, βεβαίωση εργοδότη ότι κατά την περίοδο εκπόνησης της ΠΑ ο φοιτητής ήταν ασφαλισμένος.
    • Σε περίπτωση που η ΠΑ εκπονείται εντός Ελλάδας, αντίγραφο αναγγελίας της πρόσληψης.
  5. Λήξη Πρακτικής Άσκησης

   Με τη λήξη της πρακτικής άσκησης και την ηλεκτρονική κατάθεση των εντύπων πρακτικής άσκησης των φοιτητών, αναλόγως του προγράμματος σπουδών που ακολουθεί ο φοιτητής, είτε λαμβάνει 5 ECTS, βαθμολογείται από τον επόπτη καθηγητή και αναγνωρίζεται ως μάθημα επιλογής (για το πρόγραμμα σπουδών ΤΜΠΤ), είτε λαμβάνει 15 ECTS και καταγράφεται στο φάκελο για το παράρτημα διπλώματος. Επίσης, σε περίπτωση που η ΠΑ χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ, λαμβάνει Βεβαίωση Συμμετοχής στο πρόγραμμα μέσα από το λογαριασμό του στο ΑΤΛΑΣ.

  6. Έναρξη Ισχύος Κανονισμού
   Ο κανονισμός αυτός τίθεται σε ισχύ από την ακαδημαϊκή χρονιά 2020-2021

 4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - Χρήσιμες πληροφορίες
  1. Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού

   Σε περίπτωση που εκπονείται ΠΑ με χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ, για την πληρωμή του, ο φοιτητής πρέπει να έχει τραπεζικό λογαριασμό σε Οποιαδήποτε Τράπεζα, τον οποίο θα πρέπει να αναγράφει στην αίτηση του [Αριθμός Λογαριασμού και ΙΒΑΝ]. Αν δεν διαθέτει, τότε σπεύδει στο υποκατάστημα της περιοχής του και ζητεί να ανοιχθεί λογαριασμός στο όνομά του, αναφέροντας ότι είναι φοιτητής σε Πρακτική Άσκηση, ώστε να μην επιβαρυνθεί οικονομικά για το άνοιγμα του λογαριασμού.

   Για την έκδοση τραπεζικού λογαριασμού θα πρέπει ο φοιτητής να ενημερωθεί για τις απαραίτητες ενέργειες από την Τράπεζα που επιθυμεί να γίνει πελάτης.

  2. Έκδοση Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου (Α.Μ.Α.) ΙΚΑ
   Όλοι οι φοιτητές υποχρεούνται να έχουν ασφαλιστική κάλυψη έναντι ατυχημάτων κατά την περίοδο της άσκησής τους. Οι φοιτητές που δεν έχουν Α.Μ.Α. του ΙΚΑ από προηγούμενη εργασιακή εμπειρία ή οικογενειακή ασφάλεια θα πρέπει να απευθυνθούν στο οικείο ΙΚΑ για την έκδοση του και έπειτα να συμπληρώσουν το Α.Μ.Α. ΙΚΑ στην ιστοσελίδα τους.

   Ο Α.Μ.Α. εκδίδεται στο ΙΚΑ για μια φορά, την πρώτη εβδομάδα της Πρακτικής Άσκησης του φοιτητή και αφού έχει λάβει από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης την Βεβαίωση Εργοδότη. Σε καμία περίπτωση δε μπορεί ο Α.Μ.Α. του ΙΚΑ να ανήκει σε συγγενικό πρόσωπο.

   Για την έκδοση Α.Μ.Α. του ΙΚΑ θα πρέπει ο φοιτητής να έχει μαζί του ενδεικτικά τα παρακάτω (ο φοιτητής πρέπει να ενημερωθεί από τον ΙΚΑ για αλλαγές στην λίστα των δικαιολογητικών):

   • βεβαίωση εργοδότη,
   • ένα (1) αντίγραφο ταυτότητας,
   • ένα (1) αντίγραφο του παραστατικού της εφορείας όπου αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. του φοιτητή,
   • ένα (1) αντίγραφο βιβλιαρίου λογαριασμού τραπέζης στο όνομα του φοιτητή,
   • ένα (1) αντίγραφο του ΑΜΚΑ.
   Στο Ι.Κ.Α. θα δοθεί στον φοιτητή να συμπληρώσει μια «Αίτηση Απογραφής Άμεσα Ασφαλισμένου». Σε περίπτωση που χρηματοδοτείται μέσω ΕΣΠΑ, στα στοιχεία του εργοδότη θα συμπληρώσει τα ακόλουθα στοιχεία της Επιτροπής Ερευνών:
   • Α.Μ.Ε. 9206169184
   • Επωνυμία Εργοδότη: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
   • Διεύθυνση: Κοίλα Campus ΠΔΜ, 50100, Κοζάνη. (Τηλέφωνο: 2461056480)
   Ο φοιτητής μπορεί να απευθυνθεί σε οποιοδήποτε ΙΚΑ (σε οποιαδήποτε πόλη) στο Τμήμα Μητρώου Ασφαλισμένων.
  3. Έκδοση Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)
   Ο φοιτητής που δεν είναι σίγουρος αν διαθέτει ΑΜΚΑ επισκέπτεται την ιστοσελίδα του ΑΜΚΑ (https://www.amka.gr/AMKAGR/) και εφόσον δεν διαθέτει απευθύνεται σε ένα ΚΕΠ για την έκδοση του, έχοντας μαζί του τα απαραίτητα δικαιολογητικά ( http:// www.amka.gr/aparaitita.html ).
  4. Εξυπηρέτηση φοιτητών
   Για περισσότερες πληροφορίες ή απορίες σχετικά με την διαδικασία Πρακτικής Άσκησης ο φοιτητής μπορεί να απευθύνεται στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος (3ο χλμ. Ε.Ο. Φλώρινας – Νίκης, 53100 Φλώρινα) τις ώρες εξυπηρέτησης των φοιτητών (Δευτέρα -Τετάρτη - Πέμπτη 10.00-14.00) ή να αποστείλει τις απορίες μέσω της πλατφόρμας e-class ή να επισκεφτεί τον Τμηματικά Υπεύθυνο ΠΑ. 1 Το έντυπο «Αίτηση Απογραφής Άμεσα Ασφαλισμένου» του ΙΚΑ υπάρχει και στην πλατφόρμα e-class στα «Έντυπα φοιτητή» .