Πολιτική ΠοιότηταςΤο όραμα του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΤΗΜΜΥ) είναι να αναδειχτεί σε μία διεθνώς αναγνωρίσιμη ακαδημαϊκή μονάδα, τόσο για την ποιότητα και τα προσόντα των αποφοίτων της, όσο και για τα ερευνητικά της επιτεύγματα στους τομείς της Ηλεκτρολογιας και Επιστήμης Υπολογιστών, αλλά και για τη συμβολή της στο κοινωνικό σύνολο. Στο πλαίσιο αυτό, αλλά και των γενικότερων στόχων του Ιδρύματος για την επίτευξη αριστείας και τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας σε όλες τις δραστηριότητες, το ΤΗΜΜΥ έχει σχεδιάσει και υιοθετήσει συγκεκριμένη πολιτική διασφάλισης ποιότητας. Σύμφωνα με αυτήν, το ΤΗΜΜΥ δεσμεύεται να:

 • παρέχει ποιοτική εκπαίδευση μηχανικών στα γνωστικά αντικείμενα της Ηλεκτρολογιας και Επιστήμης Υπολογιστών,
 • καλλιεργεί το δημιουργικό και καινοτόμο τρόπο σκέψης μεταξύ των φοιτητών του,
 • επιδιώκει τη διασφάλιση ποιότητας σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας και δραστηριότητας του Τμήματος,
 • ενθαρρύνει και να διευκολύνει τη βελτίωση των προσόντων του προσωπικού του,
 • διατηρεί τη σύνδεση του προγράμματος σπουδών με την έρευνα και τις πλέον σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις,
 • επιδιώκει τη μεγιστοποίηση της ανταπόκρισης του προγράμματος σπουδών και των αποφοίτων του Τμήματος στις σύγχρονες εκπαιδευτικές και εργασιακές απαιτήσεις
 • επιδιώκει τη σύνδεση και τις συνέργειες με φορείς της τοπικής κοινωνίας
 • διεξάγει βασική και εφαρμοσμένη έρευνα υψηλού επιπέδου,
 • συμμορφώνεται με την Πολιτική Ποιότητας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, να προχωρεί σε εσωτερική αξιολόγηση του Προγράμματος Σπουδών σε ετήσια βάση και σε εξωτερική αξιολόγηση ανά τετραετία,
 • εξασφαλίζει ένα κατάλληλο περιβάλλον εργασίας για το προσωπικό του, ώστε να παράγει γνώση από την οποία θα επωφελείται η ακαδημαϊκή κοινότητα, το κοινωνικό σύνολο και η βιομηχανία.
Για το ΤΗΜΜΥ, η Ποιότητα μπορεί να διασφαλιστεί μόνο μέσω ενός κατάλληλου σχεδιασμού με συνεχή και αδιάλειπτη εποπτεία, αξιολόγηση, ανατροφοδότηση και λήψη κατάλληλων μέτρων και ενεργειών. Αναλυτικότερα, η διασφάλιση της Ποιότητας απαιτεί μια συνεχώς επαναλαμβανόμενη κυκλική διαδικασία, η οποία απαρτίζεται από τέσσερα βασικά στάδια, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:

Κατά τη φάση του σχεδιασμού, οριοθετούνται οι στόχοι και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, καθώς και η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί. Στη φάση της υλοποίησης εφαρμόζονται, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, τα όσα έχουν οριστεί στην προηγούμενη φάση και στο πλαίσιο της αξιολόγησης, καταγράφονται τα αποτελέσματα και οι στόχοι που έχουν επιτευχθεί. Τέλος, ελέγχεται η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας εφαρμογής που έχει επιλεγεί, καθώς και ο βαθμός υλοποίησης των αρχικών στόχων, αναγνωρίζονται ενδεχόμενα αδύναμα σημεία και αστοχίες και προτείνονται βελτιώσεις. Το βήμα αυτό οδηγεί εκ νέου στην αρχική φάση του σχεδιασμού και επανάληψη όλου του κύκλου. Η Πολιτική Ποιότητας του ΤΗΜΜΥ αποσκοπεί στο να δημιουργηθούν και να διατηρηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την υποστήριξη και αναβάθμιση των βασικών δραστηριοτήτων του Τμήματος, δηλαδή της διδασκαλίας, της εκπαίδευσης, της έρευνας, της διασύνδεσης με την κοινωνία και της εφαρμογής των εξειδικευμένων γνώσεων και εμπειρίας. Ειδικότερα, η Πολιτική Ποιότητας του ΤΗΜΜΥ έχει ως αποστολή τη διαμόρφωση του κατάλληλου πλαισίου για την υλοποίηση ενός αποδοτικού και λειτουργικού συστήματος διαχείρισης ποιότητας, με κανόνες και διαδικασίες που εστιάζουν στα παρακάτω:

 • Στην καλλιέργεια και ανάπτυξη μιας κουλτούρας ποιότητας μεταξύ των μελών ΔΕΠ του Τμήματος, των φοιτητών, του διοικητικού και του λοιπού υποστηρικτικού προσωπικού.
 • Στην προώθηση και υλοποίηση μιας σειράς ενεργειών για τη διασφάλιση και ενίσχυση της ποιότητας σε όλα τα επίπεδα (εκπαίδευσης, έρευνας, διοίκησης).
 • Στη διατήρηση του υψηλού επιπέδου και τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας διδασκαλίας.
 • Στο να αποκτούν οι απόφοιτοι του ΤΗΜΜΥ όλα τα απαραίτητα προσόντα και τις γνώσεις για μια επιτυχή επαγγελματική πορεία στους τομείς της Ηλεκτρολογιας ή/και της Επιστήμης Υπολογιστών.
 • Στη σύνδεση με την τοπική κοινωνία και μεγιστοποίηση της ανταπόκρισης των αποφοίτων στις απαιτήσεις της αγορά εργασίας.
 • Στην ενίσχυση του παραγόμενου ερευνητικού έργου και την επιβράβευση της αριστείας.
 • Στην ενίσχυση ανάπτυξης συνεργασιών / συνεργειών με άλλα Τμήματα, Ιδρύματα, φορείς και βιομηχανία.
 • Στην παρακολούθηση των διεθνών τάσεων και σύγχρονων εξελίξεων στους τομείς της Ηλεκτρολογιας και Επιστήμης Υπολογιστών.
 • Στη συμμόρφωση με την Πολιτική Ποιότητα του Ιδρύματος, τη σχετική εθνική νομοθεσία, αλλά και τις διεθνείς τάσεις και πρότυπα ποιότητας.
 • Στη διασφάλιση της συμμετοχής των φοιτητών σε όλες τις σχετικές δραστηριότητες.
 • Στη δημιουργική συνεργασία των μελών του Τμήματος με τη ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος και την έγκαιρη υποβολή των ετήσιων εκθέσεων εσωτερικής αξιολόγησης.
 • Στην διασφάλιση – στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό – της πρόσληψης προσωπικού (μόνιμου-έκτακτου) με υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα.
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης τους Τμήματος - ΜΟΔΙΠ (2019-2020)