5ο εξάμηνο


Μάθημα: Ηλεκτρομαγνητικά ΚύματαΚωδικός Μαθήματος: ΜΚ27
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Ειδικού Υποβάθρου
Εξάμηνο: 5
Πιστωτικές Μονάδες: 5
Εβδομαδιαίες Ώρες διδασκαλίας: 4
Erasmus: Όχι
Ιστοσελίδα: eclass.uowm.gr/courses/ICTE174/
Γλώσσα διδασκαλίας:Ελληνική
Γενικές Ικανότητες:

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
• Λήψη αποφάσεων
• Αυτόνομη εργασία

Περιεχόμενο:

Χρονικά μεταβαλλόμενα πεδία, ρεύμα μετατόπισης, εξισώσεις του Maxwell, εξίσωση κύματος, δυναμικά καθυστέρησης, διάνυσμα Poynting. Επίπεδο κύμα, πόλωση, διάδοση. Ανάκλαση και διάθλαση. Γραμμές μεταφοράς, κύματα ΤΕΜ, τηλεγραφική εξίσωση. Κυματοδηγοί, ρυθμοί ΤΕ και ΤΜ, διηλεκτρικοί κυματοδηγοί. Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και κεραίες, βραχύ δίπολο, κεραία ημίσεος κύματος, στοιχειοκεραίες, διάγραμμα ακτινοβολίας.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος, ο φοιτητής θα μπορεί: 

 • να γνωρίζει τη διαφορά μεταξύ στατικών και χρονικά μεταβαλλόμενων πεδίων, 
 • να προσδιορίζει το ηλεκτρικό από το μαγνητικό πεδίο και αντίστροφα, 
 • να χρησιμοποιεί μιγαδικές αναπαραστάσεις για τα ηλεκτρομαγνητικά μεγέθη, 
 • να κατανοεί τις ιδιότητες και τη συμπεριφορά των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, 
 • να γνωρίζει την επίδραση του μέσου διάδοσης στη μορφή των κυμάτων, 
 • να αντιμετωπίζει απλές περιπτώσεις ανάκλασης και διάθλασης κυμάτων, 
 • να επιλύει προβλήματα που σχετίζονται με γραμμές μεταφοράς μέσω κυκλωματικών θεωρήσεων, 
 • να προσδιορίζει τα χαρακτηριστικά  διατάξεων κυματοδήγησης που ικανοποιούν συγκεκριμένες απαιτήσεις,
 • να μελετάει τις ιδιότητες απλών κεραιών.
Προαπαιτούμενα:

Χρειάζονται γνώσεις από τα μαθήματα:

 • Ηλεκτρομαγνητισμό,
 • Μαθηματική Ανάλυση ΙΙ.
Τρόπος Παράδοσης:

Διαλέξεις, φροντιστηριακές ασκήσεις

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και επικοινωνιών:

- eclass (εκπαιδευτικό υλικό)
- email (επικοινωνία)
- moodle (εξέταση)

Οργάνωση Διδασκαλίας:
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 26
Φροντιστηριακές ασκήσεις 26
Ιδιωτική μελέτη (θεωρίας) 34
Ιδιωτική μελέτη (επίλυση ασκήσεων) 34
Ενδιάμεση εξέταση 2
Τελική εξέταση 3
Σύνολο 125
Αξιολόγηση Φοιτητών:

Ενδιάμεση γραπτή εξέταση (25%), τελική γραπτή εξέταση (75%)

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
 1. Τσιμπούκης Δ. Θεόδωρος, Ηλεκτρομαγνητικό Πεδίο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2014. 
 2. Shen Liang Chi, Kong Jin Au, Εφαρμοσμένος Ηλεκτρομαγνητισμός, ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΡΙΚΟΥ & ΣΙΑ, 2007 
 3. Kraus John D., Ηλεκτρομαγνητισμός, Εκδόσεις Α. Τζιόλα & Υιοί, 2011.
 4. Τσαλαμέγκας Ιωάννης Λ., Ρουμελιώτης Ιωάννης Α., Ηλεκτρομαγνητικά πεδία, τόμος Α΄, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ, Έκδοση: 1η έκδ./2010.
 5. DAVID CHENG, ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΚΑΙ ΚΥΜΑΤΑ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΦΟΥΝΤΑΣ, Έκδοση: 1/2013. 
Διδάσκων: Ζυγκιρίδης Θεόδωρος