5ο εξάμηνο


Μάθημα: Εισαγωγή στα ΣΗΕΤίτλος μαθήματος Εισαγωγή στα ΣΗΕ
Κωδικός μαθήματος MK28
Είδος μαθήματος Υποχρεωτικό
Επίπεδο μαθήματος Προπτυχιακό
Έτος σπουδών 3ο
Εξάμηνο 5ο
Πιστωτικές μονάδες ECTS 5
Ιστοσελίδα
Ώρες ανά εβδομάδα 5
Διδάσκων
Περιεχόμενο μαθήματος
Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες
Προαπαιτούμενα μαθήματα
Μέθοδοι διδασκαλίας
Αξιολόγηση
Γλώσσα διδασκαλίας Ελληνική
Βιβλιογραφία