5ο εξάμηνο


Μάθημα: Εισαγωγή Στα Συστήματα Ηλεκτρικής ΕνέργειαςΚωδικός Μαθήματος: ΜΚΗ7
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Ειδικού Υποβάθρου
Εξάμηνο: 5
Πιστωτικές Μονάδες: 6
Εβδομαδιαίες Ώρες διδασκαλίας: 5
Erasmus: Ναι
Ιστοσελίδα: eclass.uowm.gr/courses/ECE353/
Γλώσσα διδασκαλίας:Ελληνική, Αγγλική
Γενικές Ικανότητες:

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
• Λήψη αποφάσεων
• Ομαδική εργασία
• Κατανομή χρόνου και αρμοδιοτήτων μέσα σε ομάδα
• Κριτική αντίληψη σύνθετων εννοιών

Περιεχόμενο:

Το μάθημα αποτελείται από τις παρακάτω ενότητες:
i. Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΒΔ 1)
• Ιστορική εξέλιξη και δομή των συστημάτων παραγωγής, μεταφοράς και διανομής
Ηλεκτρικής Ενέργειας.
• Το Ελληνικό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας. Στοιχεία, διάρθρωση, ειδικά
χαρακτηριστικά
• Τιμολόγηση και αγορές ηλεκτρικής ενέργειας
• Βασικά χαρακτηριστικά λειτουργίας ενός ΣΗΕ
ii. Βασικές Έννοιες και στοιχεία υπολογισμού (ΕΒΔ 2 και 3)
• Παράσταση μεγεθών με φασικά διανύσματα
• Συμμετρικά τριφασικά συστήματα και ισοδύναμα
• Υπολογισμός ισχύος
• Ανάλυση σε συμμετρικές συνιστώσες
• Το σύστημα per-unit.
iii. Σταθμοί παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας (ΕΒΔ 4 και 5)
• Ατμοηλεκτρικοί σταθμοί – θερμικές διεργασίες και ροή ισχύος
• Αεριοστροβιλικοί, Συνδυασμένου κύκλου
• Υδροηλεκτρικοί,
• Σταθμοί από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
• Λοιποί σταθμοί
iv. Σύγχρονες γεννήτριες (ΕΒΔ 6-8)
• Είδη σύγχρονων γεννητριών στα ΣΗΕ, χαρακτηριστικά
• Μοντελοποίηση, παράμετροι, ισοδύναμα κυκλώματα
• Λειτουργία σε μόνιμη και μεταβατική κατάσταση
• Έλεγχος ενεργού-άεργου ισχύος και ρύθμιση τάσης
• Συγχρονισμός γεννήτριας στο δίκτυο
• Ισοζύγιο ισχύος και απώλειες
v. Μετασχηματιστές στο δίκτυο (ΕΒΔ 9-11)

• Μονοφασικοί/τριφασικοί μετασχηματιστές, ισοδύναμα κυκλώματα, κατασκευαστικά
χαρακτηριστικά, απώλειες
• Προσδιορισμός παραμέτρων μετασχηματιστών. Πειράματα κενού/βραχυκύκλωσης
• Είδη μετασχηματιστών (ισχύος, μέτρησης, τριών τυλιγμάτων, αυτομετασχηματιστές)
• Συνδεσμολογίες τριφασικών μετασχηματιστών
• Παραλληλισμός και αλλαγή τάσης
vi. Γραμμές και καλώδια μεταφοράς-διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (ΕΒΔ 12 και 13)
• Εισαγωγή, κατασκευαστικά στοιχεία-παράμετροι
• Μοντέλο κοντής γραμμής
• Σχέσεις μεταφοράς ισχύος και πτώση τάσης στις κοντές γραμμές

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• αναγνωρίζει τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν ένα σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας καθώς
και τη λειτουργία του.
• αναλύει και να εκτελεί υπολογισμούς ενός συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας στο
ισοδύναμο κύκλωμα per-unit.
• περιγράφει τη διαδικασία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε σταθμούς παραγωγής.
• συγκρίνει και αξιολογεί τους διάφορους τύπους σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
• περιγράφει, κατανοεί και αναλύει τη λειτουργία των σύγχρονων γεννητριών όταν είναι
συνδεδεμένες σε ένα ΣΗΕ.
• περιγράφει, κατανοεί και αναλύει τη λειτουργία των μετασχηματιστών στο δίκτυο με
διάφορες συνδεσμολογίες.
• γνωρίζει τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά γραμμών/καλωδίων ηλεκτρικής ενέργειας και
εφαρμόζει το μοντέλο της κοντής γραμμής για τη μεταφορά ισχύος

Προαπαιτούμενα:

Κανένα

Τρόπος Παράδοσης:

• Διδασκαλία στην τάξη με χρήση βιντεοπροβολέα
και με φροντιστηριακές ασκήσεις
• Επιλεγμένες εργαστηριακές ασκήσεις σε ομάδες
φοιτητών

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και επικοινωνιών:

Λογισμικά προσομοίωσης εργαστηριακών ασκήσεων,
βιντεοπροβολείς σε θεωρία και εργαστήριο,
Χρήση ασύγχρονης εκπαιδευτικής πλατφόρμας eclas για
επικοινωνία, διδακτικό υλικό και εξετάσεις.

Οργάνωση Διδασκαλίας:
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 26
Φροντιστηριακές ασκήσεις 26
Εργαστήρια 13
Εκπόνηση ομαδικών εργασιών 25
Αυτόνομη μελέτη 60
Σύνολο 150
Αξιολόγηση Φοιτητών:

- Εργαστηριακές ασκήσεις (30 %)
- Τελικές εξετάσεις (70 %)

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

1. Δ. Λαμπρίδης, Π. Ντοκόπουλος, Γ. Παπαγιάννης, Συστήματα
Ηλεκτρικής Ενέργειας, εκδόσεις Ζήτη, Κωδ. Εύδοξος 11294.
2. Ν. Βοβός, Γ. Γιαννακόπουλος, Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλε-
κτρικής, Ενέργειας, εκδόσεις Ζήτη, Κωδ. Εύδοξος 11248.
3. Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας, Βουρνάς
Κωνσταντίνος, Κονταξής Γ., Κωδ. Εύδοξος 45429

Διδάσκων: Χριστοφορίδης Γεώργιος