5ο εξάμηνο


Μάθημα: Ηλεκτρονική IIΚωδικός Μαθήματος: ΜΚ30
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Ειδικού Υποβάθρου
Εξάμηνο: 5
Πιστωτικές Μονάδες: 5
Εβδομαδιαίες Ώρες διδασκαλίας: 4
Erasmus: Όχι
Ιστοσελίδα: eclass.uowm.gr/courses/HMMY138/
Γλώσσα διδασκαλίας:Ελληνική
Γενικές Ικανότητες:

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
• Λήψη αποφάσεων
• Ατομική εργασία

Περιεχόμενο:

Τρανζίστορ Επίδρασης Πεδίου (FET, MOSFET, CMOS), Βασικές αρχές, Πόλωση, Ενισχυτές MOSFET. Επιδράσεις συχνότητας, Απόκριση συχνότητας, Κέρδος τάσης και ισχύος, Διαγράμματα Bode, Φαινόμενο Miller. Διαφορικοί ενισχυτές, Ανάλυση DC και AC, Κέρδος κοινού ρυθμού. Τελεστικοί ενισχυτές, Τελεστικός ενισχυτής 741. Αρνητική ανάδραση, Τοπολογίες, Εύρος ζώνης. Γραμμικά κυκλώματα τελεστικών ενισχυτών, Κυκλώματα αναστρέφοντος και μη- αναστρέφοντος ενισχυτή, Διαφορικοί ενισχυτές, Ενισχυτές οργάνου, Κυκλώματα ενισχυτή άθροισης, Ενισχυτές ρεύματος. Μη γραμμικά κυκλώματα τελεστικών ενισχυτών. Ταλαντωτές, Χρονιστής 555, Ταλαντωτής Βρόχου κλειδώματος φάσης.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
  • Οι φοιτητές εκπαιδεύονται και τελειοποιούν τις γνώσεις τους σε διαδικασίες προσομοίωσης σε περιβάλλον Multisim και αν κριθεί αναγκαίο και σε περιβάλλον Matlab. 
  • Οι φοιτητές εκπαιδεύονται να χρησιμοποιούν όργανα μέτρησης και να επεξεργάζονται μετρήσεις εις βάθος.  
  • Εν συνεχεία, οι φοιτητές εκπαιδεύονται ώστε να αποκτήσουν θεωρητικές και εργαστηριακές γνώσεις στους τομείς των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και ειδικότερα στους Ενισχυτές Ισχύος, MOSFET, Διαφορικούς Ενισχυτές, Γραμμικούς και Μη Γραμμικούς Τελεστικούς Ενισχυτές και των αντίστοιχων κυκλωμάτων τους και ειδικών Ταλαντωτών όπως ο Χρονιστής 555.   
  • Οι φοιτητές με γνώμονα την απόκτηση των προαναφερθέντων γνώσεων αποκτούν την ικανότητα να επιλύουν και  να αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα σχετιζόμενα με την ύλη του μαθήματος της Ηλεκτρονικής ΙΙ.   
  • Οι φοιτητές αποκτούν τις γνώσεις και την πρακτική επιδεξιότητα να αναλύουν και να κατανοούν τα προαναφερθέντα ηλεκτρονικά κυκλώματα.   
  • Οι φοιτητές αποκτούν την ικανότητα άμεσης αναγνώρισης γνωστών κυκλωμάτων ώστε να είναι σε θέση να κατανοούν την λειτουργία του εκάστοτε εξοπλισμού.  
  • Οι φοιτητές εκπαιδεύονται στο να αναγνωρίζουν βλάβες στα προαναφερθέντα κυκλώματα.  
  • Οι γνώσεις του μαθήματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε οι φοιτητές να είναι σε θέση να δημιουργούν τα δικά τους κυκλώματα Ενισχυτών.
Προαπαιτούμενα:

Ηλεκτρονική Ι

Τρόπος Παράδοσης:

Διαλέξεις, Φροντιστηριακές Ασκήσεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και επικοινωνιών:

• Λογισμικά προσομοίωσης,
• βιντεοπροβολείς σε θεωρία και εργαστήριο,
• Χρήση ασύγχρονης εκπαιδευτικής πλατφόρμας eclas για
επικοινωνία, διδακτικό υλικό και εξετάσεις.

Οργάνωση Διδασκαλίας:
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 26
Φροντιστηριακές ασκήσεις 13
Εργαστήρια 13
Εκπόνηση εργασιών 23
Αυτόνομη μελέτη 50
Σύνολο 125
Αξιολόγηση Φοιτητών:

Ο βαθμός του μαθήματος προκύπτει από το βαθμό της γραπτής
εξέτασης καθώς και εκείνης των ενδεχόμενων εξετάσεων προόδου,
συνεκτιμώμενων και των ανατιθέμενων εργασιών.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

1. Malvino A.P., Bates D.J., Electronics Principles, Εκδόσεις Επίκε-
ντρο Α.Ε., 2007.
2. Jaeger Richard C., Μικροηλεκτρονική, τόμος Β΄, Εκδόσεις Α.
Τζιόλα & Υιοί, 1999.
3. Millman Jacob, Grabel Arvin, Μικροηλεκτρονική, τόμος Β΄, Εκ-
δόσεις Α. Τζιόλα & Υιοί, 2000.
4. Τόμπρας Σπ., Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική, Εκδ. Δίαυλος, 2006.

Διδάσκων: Κολλάτου Θεοφανώ