3ο εξάμηνο


Μάθημα: Δίκτυα Υπολογιστών IΤίτλος μαθήματος Δίκτυα Υπολογιστών I
Κωδικός μαθήματος ΜΚ19
Είδος μαθήματος Υποχρεωτικό
Επίπεδο μαθήματος Προπτυχιακό
Έτος σπουδών 2ο
Εξάμηνο 3ο
Πιστωτικές μονάδες ECTS 5
Ιστοσελίδα eclass.uowm.gr/courses/ICTE308/
Ώρες ανά εβδομάδα 4
Διδάσκων Χρήστος Βερυκούκης (Επίκουρος Καθηγητής), Βασίλειος Λαζαρίδης (ΕΔΙΠ)
Περιεχόμενο μαθήματος Αρχές Σχεδίασης Δικτύων. Το Υποεπίπεδο Ελέγχου Προσπέλασης Μέσου. Πρόβλημα κατανομής καναλιού στο κοινό μέσο. Πρωτόκολλα πολλαπλής πρόσβασης (ALOHA, CSMA). Ethernet (Πρότυπο IEEE 802.3). Ασύρματη Δικτύωση (Πρότυπο IEEE 802.11). Το Επίπεδο Δικτύου. Διαδικτύωση και Αρχιτεκτονική Διαδικτύου. Το Πρωτόκολλο του Διαδικτύου (IP). Διευθυνσιοδότηση – Υποδικτύωση. Μετάφραση Διευθύνσεων Δικτύων (NAT). Πρωτόκολλα Ελέγχου του Διαδικτύου (ICMP, ARP). Δρομολόγηση στο Διαδίκτυο (BGP, RIP, OSPF). IPv4, IPv6, mobileIP. Χρήση πακέτων προσομοίωσης.
Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:
 • να κατανοήσουν τις κεντρικές θεωρίες, και τα πρωτόκολλα των δικτύων υπολογιστών,
 • να περιγράφουν και να αναλύουν το υλικό, το λογισμικό, τα στοιχεία του δικτύου, και το συσχετισμό μεταξύ τους,
 • να εξηγήσουν τα πρωτόκολλα δικτύωσης και την ιεραρχική σχέση του υλικού και του λογισμικού τους,
 • να συγκρίνουν τα μοντέλα πρωτοκόλλων και να επιλέξουν τα κατάλληλα πρωτόκολλα για ένα συγκεκριμένο δικτυακό σχέδιο,
 • να εξηγήσουν τις έννοιες και τις θεωρίες της δικτύωσης, και να τις εφαρμόσουν σε διάφορες καταστάσεις, κατατάσσοντας τα δίκτυα, αναλύοντας την επίδοση τους και εφαρμόζοντας νέες τεχνολογίες.
Προαπαιτούμενα μαθήματα Κανένα
Μέθοδοι διδασκαλίας Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις
Αξιολόγηση Γραπτή Εξέταση (70%) Εξέταση Εργαστηρίου (30%)
Γλώσσα διδασκαλίας Ελληνική
Βιβλιογραφία Στην ελληνική γλώσσα:
 • Andrew S. Tanenbaum, Δίκτυα Υπολογιστών, 4η έκδοση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος.
 • William Stallings, Επικοινωνίες Υπολογιστών και Δεδομένων, 6η έκδοση, Εκδόσεις Τζιόλα.
 • Douglas Comer, Διαδίκτυα και Δίκτυα Υπολογιστών, 4η έκδοση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος.
 • Douglas Comer, Διαδίκτυα με TCP/IP (Α Τόμος), 4η έκδοση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος.
 • Jean Walrand, Δίκτυα Επικοινωνιών, Εκδόσεις Παπασωτηρίου.
 • Πρόσθετη βιβλιογραφία στην ελληνική γλώσσα:
 • Α.Αλεξόπουλος,Γ. Λαγογιάννης, Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα Υπολογιστών, 6η έκδοση, Εκδόσεις Γιαλός.


Διδάσκων: Βερυκούκης Χρήστος

Διδάσκων: Λαζαρίδης Βασίλειος