3ο εξάμηνο


Μάθημα: Ηλεκτρικά ΚυκλώματαΤίτλος μαθήματος Ηλεκτρικά Κυκλώματα
Κωδικός μαθήματος ΜΚ18
Είδος μαθήματος Υποχρεωτικό
Επίπεδο μαθήματος Προπτυχιακό
Έτος σπουδών 2ο
Εξάμηνο 3ο
Πιστωτικές μονάδες ECTS 5
Ιστοσελίδα eclass.uowm.gr/courses/ICTE163/
Ώρες ανά εβδομάδα 4 (Θεωρία: 2, Φροντιστήριο: 2)
Διδάσκων Σπυρίδων Χρονόπουλος (Έκτακτος)
Περιεχόμενο μαθήματος Ηλεκτρικό φορτίο, ρεύμα, τάση, ισχύς. Νόμοι του Kirchhoff και θεώρημα Tellegen. Ηλεκτρικά στοιχεία και σύνδεσή τους. Αντίσταση, σύνθετη αντίσταση, αγωγιμότητα, σύνθετη αγωγιμότητα. Μέθοδοι ανάλυσης κυκλωμάτων στο συνεχές και στο εναλλασσόμενο ρεύμα (διαιρέτης τάσης, διαιρέτης ρεύματος, θεώρημα Millman). Χρήση μιγαδικών φασιθετών και μιγαδικών αριθμών. Συστηματικές μέθοδοι ανάλυσης ηλεκτρικών κυκλωμάτων (μέθοδος βρόχων, μέθοδος κόμβων). Θεωρήματα ηλεκτρικών κυκλωμάτων (επαλληλίας, μέγιστης μεταφοράς ισχύος, Thevenin, Norton). Ισχύς και ενέργεια σε κυκλώματα με ημιτονοειδή διέγερση. Τρίγωνο ισχύος, συντελεστής ισχύος και διόρθωσή του. Συμμετρικά τριφασικά κυκλώματα.
Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει το φοιτητή στις βασικές γνώσεις θεωρίας και ανάλυσης ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Μέσω του συγκεκριμένου μαθήματος ο φοιτητής αποκτά τις απαιτούμενες γνώσεις ώστε να είναι σε θέση να κατανοήσει σε επόμενα μαθήματα θέματα ηλεκτρικών μηχανών καθώς και θέματα παραγωγής, μεταφοράς, διανομής και χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής:
 • Θα γνωρίζει τους βασικούς νόμους που διέπουν τα ηλεκτρικά κυκλώματα (συνεχούς και εναλλασσόμενου ρεύματος).
 • Θα μπορεί να αναλύει ηλεκτρικά κυκλώματα συνεχούς και εναλλασσόμενου ρεύματος και να υπολογίζει βασικά μεγέθη ρεύματος, τάσης και ισχύος.
 • Στην περίπτωση των κυκλωμάτων εναλλασσόμενου ρεύματος να μπορεί να μετατρέπει κυκλώματα στο πεδίο της συχνότητας και να τα αναλύει με τη βοήθεια φασιθετών μέσω της θεωρίας μιγαδικών αριθμών.
 • Θα μπορεί να αξιοποιεί τα θεωρήματα ηλεκτρικών κυκλωμάτων και να συνθέτει ισοδύναμα κυκλώματα.
 • Θα μπορεί να εφαρμόζει γενικές μεθόδους επίλυσης και να αναλύει ηλεκτρικά κυκλώματα οποιασδήποτε πολυπλοκότητας.
 • Θα αναγνωρίζει τις βασικές συνδεσμολογίες τριφασικών κυκλωμάτων και να κάνει βασικούς υπολογισμούς με χρήση του ισοδύναμου μονοφασικού κυκλώματος.
 • Θα είναι σε θέση να κατανοεί τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της χρήσης συνεχούς ρεύματος, εναλλασσόμενου ρεύματος και εναλλασσόμενου τριφασικού ρεύματος.
 • Θα έχει αναπτύξει την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και μέσω της αξιολόγησης των αριθμητικών του υπολογισμών θα εμπεδώσει την έννοια της τάξης μεγέθους.
Προαπαιτούμενα μαθήματα Κανένα
Μέθοδοι διδασκαλίας Διαλέξεις Θεωρίας, Εργαστηριακές Ασκήσεις & Αναθέσεις Εργασιών
Αξιολόγηση Τελική γραπτή εξέταση
Γλώσσα διδασκαλίας Ελληνική
Βιβλιογραφία
 • Joseρh Α. Εdminister, Ηλεκτρικά Κυκλώματα, ΕΣΠΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ, 1980.
 • Μάργαρης Νίκος Ι., Ανάλυση ηλεκτρικών κυκλωμάτων, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε., 2010.
 • FOWLER, Electricity: Principles and Applications with Simulation CD, Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε., 2012.
 • ΧΑΡΙΤΑΝΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ, ΔΕΜΕΡΝΤΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, Έκδοση: 1/2015.
 • Παπαδόπουλος Κ., Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων, ΤΣΟΤΡΑΣ ΑΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Έκδοση: 2η/2017


Διδάσκων: Χρονόπουλος Σπυρίδων

Διδάσκων: Μπέλλου Σοφία