8ο εξάμηνο


Μάθημα: Φωτονική - Οπτικές ΔιατάξειςΚωδικός Μαθήματος: Ε46
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Ειδικού Υποβάθρου
Εξάμηνο: 8
Κατεύθυνση: Κατεύθυνση Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
Πιστωτικές Μονάδες: 5
Εβδομαδιαίες Ώρες διδασκαλίας: 4
Erasmus: Όχι
Ιστοσελίδα: eclass.uowm.gr/courses/ICTE320/
Γλώσσα διδασκαλίας:Ελληνική
Γενικές Ικανότητες:

-

Περιεχόμενο:

Στοιχεία κυματοδήγησης, οπτικές ίνες και ολοκληρωμένοι κυματοδηγοί. Μηχανισμοί απόσβεσης, διασποράς και μη γραμμικότητας στις οπτικές επικοινωνίες. Διατάξεις σύζευξης (κατευθυντικός ζεύκτης, tapers, περιοδικά διαφράγματα Bragg). Παθητικά και συντονιζόμενα εξαρτήματα (κάτοπτρα, tapers, ενώσεις, απομονωτές & κυκλοφορητές, διαμορφωτές, συντονιστές, φίλτρα, δρομολογητές, διακόπτες, πολυπλέκτες, AWG). Ενεργές οπτικές διατάξεις: πηγές (LASER δίοδοι και LED), δέκτες (ανιχνευτές, φωτοδίοδοι, θόρυβος δέκτη), ενισχυτές (ίνας ερβίου, ημιαγωγού). Σύνθετα ολοκληρωμένα φωτονικά κυκλώματα. Περιοχές με ερευνητικό ενδιαφέρον.

Επιπλέον πληροφορίες:

• Στις εργαστηριακές υποδομές του τμήματος υπάρχει εκπαιδευτικό kit ενός πλήρους συστήματος οπτικών επικοινωνιών (πηγή laser, διαμορφωτής, οπτική ίνα, δέκτης φωτοδιόδου/αποδιαμορφωτής), προς επίδειξη στους φοιτητές.

• Χρήση εκπαιδευτικής άδειας του λογισμικού ANSYS/Lumerical, για ανάλυση και σχεδίαση φωτονικών κυκλωμάτων με υπολογιστή (computer aided engineering, CAE) από τους φοιτητές.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα:

  • Κατανοούν βασικές έννοιες κυματοδήγησης σε οπτικές διατάξεις
  • Αναλύουν σύνθετες φωτονικές/οπτικές διατάξεις σε επιμέρους εξαρτήματα
  • Μπορούν να συνθέσουν απλά φωτονικά εξαρτήματα για τυπικές τηλεπικοινωνιακές εφαρμογές
  • Έχουν βασική εξοικείωση με μεθοδολογίες σχεδίασης σύνθετων διατάξεων
  • Έχουν πρώτη γνωριμία με τις τεχνολογίες κατασκευής φωτονικών & οπτικών εξαρτημάτων και τις σχετικές προκλήσεις
  • Αναγνωρίζουν φωτονικά εξαρτήματα και θα κατανοούν το ρόλο τους σε συστήματα οπτικών επικοινωνιών.

Μπορούν να εξηγούν σε μη-ειδικούς τη σχέση των τεχνολογιών αυτών με τον άνθρωπο, τα οφέλη και τυχόν κινδύνους, όπως και την κοινωνική & οικονομική απήχησή τους.

Προαπαιτούμενα:

Κανένα.

Τρόπος Παράδοσης:

Διαλέξεις και φροντιστηριακές ασκήσεις. Επίδειξη λογισμικού προσομοίωσης και απλών εφαρμογών επιστημονικού προγραμματισμού. Επίδειξη εργαστηριακού/εκπαιδευτικού τηλεπικοινωνιακού συστήματος οπτικών ινών.  

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και επικοινωνιών:

-

Οργάνωση Διδασκαλίας:

-

Αξιολόγηση Φοιτητών:

Μια τελική γραπτή εξέταση. Προαιρετικά θέματα προσθετικής βαθμολογίας (εφόσον υπάρχει προβιβάσιμος βαθμός στη γραπτή εξέταση) που παραδίδονται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

[1]   Οπτοηλεκτρονική, Αλεξανδρής Α.

[2]   Εφαρμοσμένη Οπτική, 3η Έκδοση, Ζευγώλης Δ.

[3]   ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΖΕΡ, M. Young

[4]   Οπτοηλεκτρονική, Νέα Βελτιωμένη, Singh Jasprit

[5]   Συστήματα Επικοινωνιών με Οπτικές Ίνες, Agrawal G. P.

Διδάσκων: Πιτιλάκης Αλέξανδρος