8ο εξάμηνο


Μάθημα: Μεγάλα Δεδομένα και Ευφυείς Εφαρμογές στο Διαδίκτυο των ΠραγμάτωνΚωδικός Μαθήματος: ETH11
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Ειδικού Υποβάθρου
Εξάμηνο: 8
Κατεύθυνση: Κατεύθυνση Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
Πιστωτικές Μονάδες: 5
Εβδομαδιαίες Ώρες διδασκαλίας: 4
Erasmus:
Ιστοσελίδα: eclass.uowm.gr
Γλώσσα διδασκαλίας:Ελληνική
Γενικές Ικανότητες:
Περιεχόμενο:

Προχωρημένα Θέματα στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων: Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού, Αρχιτεκτονικές και Ζητήματα Σχεδίασης και Υπολογιστική Νέφους. Μεγάλα Δεδομένα και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων: Συλλογή, Επεξεργασία, Αποθήκευση, Διαλειτουργικότητα και Ανάλυση Δεδομένων. Εφαρμογές Μηχανικής Μάθησης και Διαχείριση Δεδομένων από το Διαδίκτυο των Πραγμάτων. Προχωρημένα Θέματα Ασφάλειας και Ιδιωτικότητας: Κρυπτογράφηση, Αυθεντικοποίηση, Εξουσιοδότηση και Πιστοποιητικά Ασφαλείας στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων. Σύγχρονα Πρότυπα και Πρωτόκολλα: Τάσεις, Συνέργειες με Ενσύρματα Δίκτυα και Δίκτυα 5G. Μελέτη Περιπτώσεων σε Ευφυείς Εφαρμογές: Έξυπνη Γεωργία, Έξυπνη Πό-λη, Έξυπνα Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας, Έξυπνο Σπίτι και Υ-πηρεσίες Υγείας.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
  • Κατανόηση Μεγάλων Δεδομένων και της Χρήσης τους στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων.
  • Εφαρμογές Μηχανικής Μάθησης στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων. 
  • Κατανόηση και Διάκριση των Συστημάτων Διάχυτου Υπολογισμού στην Αρχιτεκτονική Διαδικτύου των Πραγμάτων. 
  • Σχεδίαση και Υποστήριξη Ολοκληρωμένων Λύσεων Ασφαλείας στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων. 
  • Σχεδίαση Ευφυών Περιβαλλόντων σε Σενάρια Υλοποίησης του Διαδικτύου των Πραγμάτων. 
  • Δυνατότητα Μοντελοποίησης και Ενεργειακής Αποτίμησης Σύγχρονων Εφαρμογών του Διαδικτύου των Πραγμάτων. 
  • Στρατηγική Αποτίμηση των Σύγχρονων Εφαρμογών του Διαδικτύου των Πραγμάτων.
Προαπαιτούμενα:

-

Τρόπος Παράδοσης:
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και επικοινωνιών:
Οργάνωση Διδασκαλίας:

Διαλέξεις, Εργαστήριο, Εργαστηριακές Ασκήσεις, Εξαμηνιαία Εργασία

Αξιολόγηση Φοιτητών:

Τελική Γραπτή Εξέταση (60%), Εργαστηριακές Ασκήσεις (30%), Παρουσίαση Εξαμηνιαίας Εργασίας (10%), Προφορική Εξέταση (20%)

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

[1] G. Hwaiyu, G., & J. McKeeth, ‘Internet of things and data analytics handbook’, Wiley Online Library, 2016.

[2] I. P. Žarko, A. Broering, S. Soursos, & M. Serrano, ‘Interoperability and open-source solutions for the Internet of Things, 2015, Springer International Publishing [Κωδ Εύδοξο: 75487776].

Διδάσκων: Σαρηγιαννίδης Παναγιώτης

Διδάσκων: Αγγελίδης Παντελής