Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο E-MOB

26-11-2019


Παρακαλούμε για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου σε έναν Φοιτητή του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών - πρόγραμμα σπουδών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, με αντικείμενο την υποστήριξη του έργου με τίτλο «Integrated actions towards enhanced e-mobility in European regions», ακρωνύμιο «Ε-ΜΟΒ», κωδικό PGI06133 και κωδικό resCom 80342. Αναλυτικά το αντικείμενο απασχόλησης θα είναι:

Συμμετοχή στη διαδικασία εκμάθησης και ως βοηθός υπευθύνου τήρησης φακέλου του έργου και επιμέλειας των εκθέσεων προόδου στο σύστημα IOLF (σε συνεργασία με τον τεχνικό σύμβουλο) και συγκεκριμένα στα παραδοτέα:

 A) Γραμματειακή υποστήριξη των εταιρικών συναντήσεων και συμμετοχή στα meetings.

Β) Γραμματειακή υποστήριξη του συνεδρίου εκμάθησης.

 Διάρκεια σύμβασης από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/07/2022 και συνολική αμοιβή 2.700,00€, όπου περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις.

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:

1) ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

2) ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ Ή ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΜΠΕΡΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΤΙΚΉ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ.

3) ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διάρκεια υποβολής αιτήσεων στον ΕΛΚΕ ΤΕΙΔΜ-κα Ζαχαράκη Βάια ως τις 2/12/2019, 14.00.

Υπεύθυνοι: Στημονιάρης Δημήτριος-Τσιαμήτρος Δημήτριος (Σε περίπτωση μεγάλου ενδιαφέροντος θα ακολουθήσει συνέντευξη για την επιλογή των υποψηφίων).