Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο Green Inter-e-mobility

26-11-2019


Παρακαλούμε για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου σε έναν Φοιτητή του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών - πρόγραμμα σπουδών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, με αντικείμενο την υποστήριξη του έργου με τίτλο «Integration of Green Transport in Cities», ακρωνύμιο «Green Inter-e-Mobility», κωδικό MIS 5048466 και κωδικό resCom 80339. Αναλυτικά το αντικείμενο απασχόλησης θα είναι:

Συμμετοχή στα πακέτα εργασίας WP1 (Project Management & Coordination) και WP2 (Communication & Dissemination) και συγκεκριμένα στα παραδοτέα:

 WP1 – D.1.1.2 (Project Coordination Meetings):

A) Γραμματειακή υποστήριξη των εταιρικών συναντήσεων και συμμετοχή στα meetings.

Διάρκεια σύμβασης από την υπογραφή της σύμβασης έως 30/06/2021 και συνολική αμοιβή 250,00€, περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις.

 WP2 – D.2.1.2 (Website Development):

A) Διαχείριση και ενημέρωση του website του έργου.

Διάρκεια σύμβασης από την υπογραφή της σύμβασης έως 30/06/2021 και συνολική αμοιβή 1.500,00€, περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις.

 WP2 – D.2.1.4 (National Conferences):

A) Γραμματειακή υποστήριξη του συνεδρίου.

Διάρκεια σύμβασης από την υπογραφή της σύμβασης έως 30/06/2021 και συνολική αμοιβή 600,00€, περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις.

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:

1) ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

2) ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ Ή ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΜΠΕΡΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΤΙΚΉ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ.

3) ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διάρκεια υποβολής αιτήσεων στον ΕΛΚΕ ΤΕΙΔΜ-κα Ζαχαράκη Βάια ως τις 2/12/2019, 14.00.

Υπεύθυνοι: Στημονιάρης Δημήτριος-Τσιαμήτρος Δημήτριος (Σε περίπτωση μεγάλου ενδιαφέροντος θα ακολουθήσει συνέντευξη για την επιλογή των υποψηφίων).