9ο εξάμηνο


Μάθημα: Εξόρυξη ΔεδομένωνΤίτλος μαθήματος Εξόρυξη Δεδομένων
Κωδικός μαθήματος Ε11
Είδος μαθήματος Επιλεγόμενο
Επίπεδο μαθήματος Προπτυχιακό
Έτος σπουδών 4ο, 5ο
Εξάμηνο 7ο, 9ο
Πιστωτικές μονάδες ECTS 5
Ιστοσελίδα eclass.uowm.gr/courses/ICTE204/
Ώρες ανά εβδομάδα 4
Περιεχόμενο μαθήματος Εισαγωγή στις Τεχνικές Εξόρυξης Δεδομένων: δεδομένα, προβλήματα, εφαρμογές. Προ-επεξεργασία δεδομένων: καθαρισμός, μετασχηματισμός, τεχνικές μείωσης διαστάσεων. Συσταδοποίηση: εισαγωγή, αποστάσεις, k-means, Ιεραρχική Συσταδοποίηση. Κανόνες Συσχέτισης: ορισμός προβλήματος, ο αλγόριθμος a-priori, o αλγόριθμος FP-Growth, αποτίμηση κανόνων συσχέτισης. Ταξινόμηση: εισαγωγή, δέντρα απόφασης, overfitting, τιμές που λείπουν, ταξινομητές με κανόνες, k-κοντινότεροι γείτονες.
Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες Βασικές αρχές Εξόρυξης Δεδομένων
Προ-επεξεργασία δεδομένων
Τεχνικές Εξόρυξης Δεδομένων:
  • Ταξινόμηση
  • Συσταδοποίηση
  • Κανόνες Συσχέτισης
Χρήση Weka
Προαπαιτούμενα μαθήματα Κανένα
Μέθοδοι διδασκαλίας Διαλέξεις και εργαστήρια
Αξιολόγηση Υποχρεωτική εργασία (40% του βαθμού), Εξετάσεις (60% του βαθμού)
Γλώσσα διδασκαλίας Ελληνική
Βιβλιογραφία
  • Βαζιργιάννης Μιχάλης, Χαλκίδη Μαρία, Εξόρυξη γνώσης από βάσεις δεδομένων και τον παγκόσμιο ιστό, Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ, 2005.
  • Tan Pang - Ning, Steinbach Michael, Kumar Vipin, Εισαγωγή στην εξόρυξη δεδομένων, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ, 2010.
  • Margaret H. Dunham, DATA MINING, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΝ. ΕΠΕ, 2004.