7ο εξάμηνο


Μάθημα: Συστήματα Ουρών ΑναμονήςΚωδικός Μαθήματος: Ε9
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Ειδικού Υποβάθρου
Εξάμηνο: 7
Κατεύθυνση: Κατεύθυνση Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
Πιστωτικές Μονάδες: 5
Εβδομαδιαίες Ώρες διδασκαλίας: 4
Erasmus:
Ιστοσελίδα: eclass.uowm.gr/courses/ICTE176/
Γλώσσα διδασκαλίας:Ελληνική
Γενικές Ικανότητες:
Περιεχόμενο:

Εισαγωγή στις Ουρές Αναμονής και στη Θεωρία Ουρών. Τεχνικές Μελέτης και Αξιολόγησης Επίδοσης Συστημάτων Αναμονής, Μοντέλα Τηλεπικοινωνιακών και Υπολογιστικών Συστημάτων. Νόμος Little. Θεωρία Ουρών Ι (Ανάλυση των Ουρών Μ/Μ/-/- Τύποι Ουρών), Θεωρία Ουρών ΙΙ (Αφίξεις, Στάδια, Τμηματικές αφίξεις). Μοντέλο Γεννήσεων-Θανάτων. Ανάλυση Απλών Ουρών Μ/Μ/1 και Μ/G/1. Ουρές με απώλειες M/M/1/N. Ουρές με Πολλαπλούς Εξυπηρετητές: Μ/Μ/m, M/M/m/K, M/M/m/m (Erlang - B). Εφαρμογές και Προσομοίωση σε Χρονο-προγραμματισμό Πακέτων σε Σύγχρονα Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων και Σύγχρονα Ασύρματα δίκτυα.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
 • Επανάληψη βασικών εννοιών πιθανοτήτων, συνδυαστικής και κατανομών.
 • Κατανόηση της Θεωρίας Συστημάτων Ουρών.
 • Κατανόηση Στοχαστικών Διαδικασιών.
 • Ανάλυση και κατανόηση των μοντέλων ουρών Μ/Μ/1, Μ/Μ/m, M/M/∞.
 • Ανάλυση και κατανόηση των μοντέλων ουρών Μ/Μ/1/m, Μ/Μ/m/m, M/M/1/K
 • Δίκτυα Συστημάτων Ουρών.
 • Συστήματα Ουρών με προτεραιότητες.
 • Συστήματα Ουρών με αρνητικές αφίξεις.
 • Προσομοίωση βασικών συστημάτων με προγραμματιστικέςτεχνικές.
Προαπαιτούμενα:

Κανένα

Τρόπος Παράδοσης:
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και επικοινωνιών:
Οργάνωση Διδασκαλίας:

Διαλέξεις, Φροντιστηριακές Ασκήσεις, Προγραμματιστικές Ασκήσεις, Εξαμηνιαία Εργασία

Αξιολόγηση Φοιτητών:

Τελική Γραπτή Εξέταση (70%), Προγραμματιστικές Ασκήσεις (30%)

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
 1. Δ. Φακίνος, Ουρές Αναμονής, Εκδόσεις Συμμετρία, 2008.
 2. Ι. Τρύφων, Π. Δάρας, Θ. Συψάς, Στοχαστικές Ανελίξεις, Εκδόσεις Ζήτη, 2003.
 3. Χούχουλας, Θεωρία Αναμονής, Εκδόσεις Συμμετρία, 2008.
 4. Κοκολάκης Σπηλιώτης, Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική με Εφαρμογές, Εκδόσεις Συμεών, 2010.
 5. L.Kleinrock, Queuing systems; volume 1: theory, J. Wiley & Sons, New York, 1975.
 6. R.Wolf, Stochastic modelling and the theory of queues, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1989.
 7. A. Allen, Probability Statistics and Queuing Theory with Computer Science Applications, second edition, Academic Press Inc., 1990.
 8. NG. Chee-Hock, S. Boon-Hee, Queuing Modelling Fundamentals With Applications in Communication Networks, second edition, Wiley, 2008.
Διδάσκων: Σαρηγιαννίδης Παναγιώτης