7ο εξάμηνο


Μάθημα: Συστήματα Ουρών ΑναμονήςΤίτλος μαθήματος Συστήματα Ουρών Αναμονής
Κωδικός μαθήματος Ε9
Είδος μαθήματος Επιλογής
Επίπεδο μαθήματος Προπτυχιακό
Έτος σπουδών 4ο, 5ο
Εξάμηνο 7ο, 9ο
Πιστωτικές μονάδες ECTS 5
Ιστοσελίδα eclass.uowm.gr/courses/ICTE176/
Ώρες ανά εβδομάδα 4
Διδάσκων Παναγιώτης Σαρηγιαννίδης (Επίκουρος Καθηγητής)/td>
Περιεχόμενο μαθήματος Εισαγωγή στις Ουρές Αναμονής και στη Θεωρία Ουρών. Τεχνικές Μελέτης και Αξιολόγησης Επίδοσης Συστημάτων Αναμονής, Μοντέλα Τηλεπικοινωνιακών και Υπολογιστικών Συστημάτων. Νόμος Little. Θεωρία Ουρών Ι (Ανάλυση των Ουρών Μ/Μ/-/- Τύποι Ουρών), Θεωρία Ουρών ΙΙ (Αφίξεις, Στάδια, Τμηματικές αφίξεις). Μοντέλο Γεννήσεων-Θανάτων. Ανάλυση Απλών Ουρών Μ/Μ/1 και Μ/G/1. Ουρές με απώλειες M/M/1/N. Ουρές με Πολλαπλούς Εξυπηρετητές: Μ/Μ/m, M/M/m/K, M/M/m/m (Erlang - B). Εφαρμογές και Προσομοίωση σε Χρονο-προγραμματισμό Πακέτων σε Σύγχρονα Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων και Σύγχρονα Ασύρματα δίκτυα.
Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες
 • Επανάληψη βασικών εννοιών πιθανοτήτων, συνδυαστικής και κατανομών.
 • Κατανόηση της Θεωρίας Συστημάτων Ουρών.
 • Κατανόηση Στοχαστικών Διαδικασιών.
 • Ανάλυση και κατανόηση των μοντέλων ουρών Μ/Μ/1, Μ/Μ/m, M/M/∞
 • Ανάλυση και κατανόηση των μοντέλων ουρών Μ/Μ/1/m, Μ/Μ/m/m, M/M/1/K
 • Δίκτυα Συστημάτων Ουρών.
 • Συστήματα Ουρών με προτεραιότητες.
 • Συστήματα Ουρών με αρνητικές αφίξεις.
 • Προσομοίωση βασικών συστημάτων με προγραμματιστικές τεχνικές
Προαπαιτούμενα μαθήματα Κανένα
Μέθοδοι διδασκαλίας Διαλέξεις, Φροντιστηριακές Ασκήσεις, Προγραμματιστικές Ασκήσεις, Εξαμηνιαία Εργασία
Αξιολόγηση Τελική Γραπτή Εξέταση (70%), Προγραμματιστικές Ασκήσεις (30%)
Γλώσσα διδασκαλίας Ελληνική
Βιβλιογραφία
 • Δ. Φακίνος, Ουρές Αναμονής, Εκδόσεις Συμμετρία, 2008.
 • Ι. Τρύφων, Π. Δάρας, Θ. Συψάς, Στοχαστικές Ανελίξεις, Εκδόσεις Ζήτη, 2003.
 • Χούχουλας, Θεωρία Αναμονής, Εκδόσεις Συμμετρία, 2008.
 • Κοκολάκης Σπηλιώτης, Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική με Εφαρμογές, Εκδόσεις Συμεών, 2010.
 • L.Kleinrock, “Queueing systems; volume 1: theory”, J. Wiley & Sons, New York, 1975.
 • R.Wolf, “Stochastic modelling and the theory of queues”, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1989.
 • A. Allen, “Probability Statistics and Queuing Theory with Computer Science Applications, second edition, Academic Press Inc., 1990.
 • NG. Chee-Hock, S. Boon-Hee, Queuing Modelling Fundamentals With Applications in Communication Networks, second edition, Wiley, 2008.


Διδάσκων: Σαρηγιαννίδης Παναγιώτης