8ο εξάμηνο


Μάθημα: Ήπιες και νέες μορφές ενέργειαςΤίτλος μαθήματος Ήπιες & Νέες Μορφές Ενέργειας
Κωδικός μαθήματος Ε18
Είδος μαθήματος Επιλογής
Επίπεδο μαθήματος Προπτυχιακό
Έτος σπουδών 4ο
Εξάμηνο 8ο
Πιστωτικές μονάδες ECTS 5
Ιστοσελίδα eclass.uowm.gr/courses/MECH132/
Ώρες ανά εβδομάδα 4
Διδάσκων Γεώργιος ΣΚΟΔΡΑΣ
Περιεχόμενο μαθήματος Εισαγωγή στην ενεργειακή πολιτική. Η ενέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Πράσινη Βίβλος της ΕΕ για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Η Λευκή Βίβλος της ΕΕ για τις ΑΠΕ. Ενεργειακές πηγές και αποθέματα. Το Ελληνικό ενεργειακό σύστημα. Ηλιακή ενέργεια – βασικές αρχές. Ηλιακοί συλλέκτες και φωτοβολταϊκά. Αιολική ενέργεια και αιολικά πάρκα. Ενεργειακό δυναμικό της βιομάζας και ενεργειακή αξιοποίηση της. Υδροηλεκτρική ενέργεια και ΥΗ σταθμοί – Πλεονεκτήματα και μεινεκτήματα. Γεωθερμική ενέργεια και γεωθερμικά πεδία. Παλλοιροϊκή και κυματική ενέργεια. Ωκεάνια θερμική ενέργεια. Εξοικονόμηση ενέργειας. Θερμοδυναμική ανάλυση συστημάτων ΑΠΕ. Περιβαλλοντική ανάλυση συστημάτων ΑΠΕ. Κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις.
Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες Το μάθημα παρουσιάζει συστηματικά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις αντίστοιχες τεχνολογίες αιχμής. Με την ολοκλήρωση τους οι φοιτητές θα είναι σε θέση να προσεγγίζουν αποτελεσματικά τα θέματα των ΑΠΕ και να χειρίζονται προβλήματα σχεδιασμού και εφαρμογής, αποτελεσματικά με επιστημονικό τρόπο.
Προαπαιτούμενα μαθήματα Θερμοδυναμική, Μαθηματικά, Στατιστική
Μέθοδοι διδασκαλίας Ώρες διδασκαλίας 52 (Θεωρία: 26, Ασκήσεις: 26) – Εργασίες κατ’ οίκον: 3
Αξιολόγηση Τελική γραπτή εξέταση (υποχρεωτική), Ενδιάμεση γραπτή εξέταση (προαιρετική)
Γλώσσα διδασκαλίας Ελληνική
Βιβλιογραφία
  • Ήπιες μορφές ενέργειας, Έκδοση 1η 2008, Παπαϊωάννου Γ.
  • Ήπιες μορφές ενέργειας, Έκδοση 1η 2008, Κανελλοπούλου Ελ.
  • Ήπιες μορφές ενέργειας Ι – Περιβάλλον και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Έκδοση 1η 2003, Καπλάνης Σ.
  • Ήπιες μορφές ενέργειας, Έκδοση 1η 2006, Κουτσούμπας Χρ.
  • Συμβατικές & Ήπιες μορφές ενέργειας, Έκδοση 1η 2006, Κ. Μπαλάρας, Α. Αργυρίου, Φ. Καραγιάννης


Διδάσκων: Σκόδρας Γεώργιος