6ο εξάμηνο


Μάθημα: Συστήματα ΕπικοινωνιώνΚωδικός Μαθήματος: ΜΚ29-H
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Ειδικού Υποβάθρου
Εξάμηνο: 6
Πιστωτικές Μονάδες: 5
Εβδομαδιαίες Ώρες διδασκαλίας: 5
Erasmus: Ναι
Ιστοσελίδα: eclass.uowm.gr/courses/HMMY143/
Γλώσσα διδασκαλίας:Ελληνική, Αγγλική
Γενικές Ικανότητες:

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
• Λήψη αποφάσεων
• Αυτόνομη εργασία

Περιεχόμενο:

Το μάθημα έχει ως στόχο την παροχή γνώσεων στους φοιτητές
σχετικά με βασικές έννοιες των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων.
Συγκεκριμένα, το μάθημα εστιάζει στις αρχές της θεωρίας σημά-
των, μελετώντας τις ιδιότητες των τηλεπικοινωνιακών σημάτων και
τους μαθηματικούς μετασχηματισμούς (Fourier, Hilbert) ως απα-
ραίτητα εργαλεία ανάλυσης σημάτων επικοινωνιών. Βασικός στό-
χος του μαθήματος αποτελεί η εκμάθηση της διαδικασίας διαμόρ-
φωσης σημάτων αναλογικών συστημάτων, μέσα από τη μελέτη
της Διαμόρφωσης Πλάτους (Amplitude Modulaëon - ΑΜ), των συ-
στημάτων ΑΜ, της διαδικασίας αποδιαμόρφωσης πλάτους, των
συστημάτων Διαμόρφωσης Γωνίας (Διαμόρφωσης Συχνότητας
(Frequency Modulaëon - FM). Διαμόρφωση Φάσης (Phase
Modulaëon - PM)), και των διαδικασιών αποδιαμόρφωσης γωνίας.
Μελετάται επίσης η επίδραση του θορύβου τόσο στα συστήματα
διαμόρφωσης πλάτους, όσο και στα συστήματα διαμόρφωσης γω-
νίας.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Εκμάθηση των παρακάτω βασικών εννοιών:
• Τηλεπικοινωνιακό Σύστημα (Αναλογικές και Ψηφιακές Επικοι-
νωνίες)
• Αναπαράσταση Σημάτων και Συστημάτων με έμφαση στο πε-
δίο της Συχνότητας
• Μετασχηματισμοί Fourier και οι εφαρμογές τους στις Τηλεπι-
κοινωνίες
• Φίλτρα και Μετάδοση Σημάτων μέσα από αυτά
• Διαμόρφωση και Αποδιαμόρφωση Πλάτους
• Ορθογωνική Διαμόρφωση Πλάτους - Πολυπλεξία Διαίρεσης
Συχνότητας
• Διαμόρφωση και Αποδιαμόρφωση Γωνίας
• Εξοικείωση με το περιβάλλον των εργαστηρίων τηλεπικοινω-
νιακών συστημάτων
• Χρήση Εργαστηριακού Εξοπλισμού
Διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων:
• Εργαστηριακή Άσκηση στη Διαμόρφωση ΑΜ.
• Εργαστηριακή Άσκηση στη Διαμόρφωση FΜ.
• Εργαστηριακή Άσκηση στη Διαμόρφωση PM.

Προαπαιτούμενα:

Κανένα

Τρόπος Παράδοσης:

• Διαλέξεις
• Ασκήσεις
• Εργαστηριακές Ασκήσεις

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και επικοινωνιών:

Κατά την διδασκαλία του μαθήματος χρησιμοποιούνται α)
Προβολέας, β) Υπολογιστής γ) MS Office, δ) Matlab. Οι
φοιτητές για την υλοποίηση των εργασιών θα χρειαστούν
υπολογιστή, καθώς και το Matlab (ή έναν compiler άλλης
γλώσσας προγραμματισμού της επιλογής τους) για την
υλοποίηση των διαμορφώσεων πλάτους και γωνίας.

Οργάνωση Διδασκαλίας:
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Εργαστήρια 26
Εκπόνηση εργασιών 25
Αυτόνομη μελέτη 35
Σύνολο 125
Αξιολόγηση Φοιτητών:

Τελική γραπτή εξέταση (70%), Εργαστηριακές ασκήσεις (30%)

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

1. Γεώργιος Καραγιαννίδης, Κοραλία Παππή, Τηλεπικοινωνιακά
Συστήματα, 3η εκδοση, 2016.
2. Αθανάσιος Κανάτας, Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες, 2η έκδο-
ση, 2017.
3. Παναγιώτης Κωττής, Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες: Διαμόρ-
φωση και Μετάδοση Σημάτων, 2012.

Διδάσκων: Μπουλογεώργος Αλέξανδρος-Απόστολος Α.