9ο εξάμηνο


Μάθημα: Βιομηχανικές Ηλεκτρικές ΕγκαταστάσειςΚωδικός Μαθήματος: YEH4
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Εξάμηνο: 9
Κατεύθυνση: Κατεύθυνση Ενέργειας
Ομάδα: Υποχρεωτικό κατεύθυνσης
Διδακτικές Μονάδες: 5
Ώρες διδασκαλίας: 4
Ιστοσελίδα: eclass.uowm.gr
Γλώσσα διδασκαλίας:Ελληνική
Περιεχόμενο:

• Γειώσεις σε εγκαταστάσεις Χαμηλής και Μέσης Τάσης (είδη γειωτών, μέτρηση αντίστασης γείωσης)

• Υπολογισμός ρευμάτων βραχυκύκλωσης, ισχύς βραχυκύκλωσης

• Μελέτη εγκαταστάσεων κίνησης (εκκίνηση ασύγχρονων κινητήρων, πέδηση κινητήρων, εκλογή κινητήρων,, ηλεκτρικά χαρακτηριστικά κινητήρων, προσδιορισμός φορτίου κινητήρων, προστασία και σύνδεση κινητήρων)

• Υποσταθμοί καταναλωτών Μέσης Τάσης (εξοπλισμός ζεύξης, μέσα προστασίας, τυποποιημένες παροχές Μέσης Τάσης, γειώσεις σε υποσταθμούς, υλικά και διατάξεις υποσταθμών)

• Οικονομική θεώρηση της εγκατάστασης, αντιστάθμιση (χρέωση ηλεκτρικής ενέργειας, διόρθωση συντελεστή ισχύος, οικονομική σύγκριση)

• Αντικεραυνική προστασία κτιρίων και εγκαταστάσεων (εξωτερική προστασία, αλεξικέραυνα, απαγωγοί υπερτάσεων, εσωτερική προστασία, ειδικές εγκαταστάσεις)

• Διακόπτες και μέσα ζεύξης προστασίας (ρελαί, διακόπτες φορτίου και ισχύος, αποζεύκτες, ασφάλειες)

•Εγκαταστάσεις φωτισμού (τύποι λαμπτήρων, μελέτη εγκαταστάσεων φωτισμού)

 

 

 

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Σκοπός του μαθήματος είναι να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς να κατανοούν, να υπολογίζουν, να αναλύουν και να συνθέτουν:

1. Επιλογή υλικών, καλωδίων και συσκευών βιομηχανικών ηλεκτρικών

εγκαταστάσεων από τεχνικούς καταλόγους εταιρειών και ανάλυση των

χαρακτηριστικών αυτών.

2. Μελέτη ολοκληρωμένων βιομηχανικών εγκαταστάσεων απλών και

αυτοματοποιημένων από συγκεκριμένες παραγωγικές μονάδες της βιομηχανίας.

3. Μελέτη και υπολογισμοί περιφερειακών υποστηρικτικών εγκαταστάσεων στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

4. Εγκαταστάσεις γειώσεων και αλεξικέραυνων σε βιομηχανικά κτίρια.

5. Φωτισμό εξωτερικών χώρων σε βιομηχανικά κτίρια.

6. Αντιστάθμιση και επιλογή τιμολογίων από τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΗ και ιδιώτες) για βιομηχανική χρήση.

7. Υποσταθμοί καταναλωτών χαμηλής και μέσης τάσης.

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

• Κατανοήσει σε βάθος έννοιες πού αφορούν τις βιομηχανικές ηλεκτρικές

εγκαταστάσεις, τον αυτοματισμό.

• Να επιλέγει τα μέσα προστασίας για διάφορες εγκαταστάσεις κίνησης σε βιομηχανικό περιβάλλον

• Να επιλέγει καλώδια, υλικά και μέσα προστασίας για βιομηχανικές εγκαταστάσεις

• Να εκπονεί μελέτη για τις εγκαταστάσεις γειώσεων και αλεξικέραυνων .

• Να εκπονεί μελέτη για τον φωτισμό εσωτερικών και εξωτερικών χώρων και άλλων ειδικών χώρων.

• Να μπορεί να επιλέγει τιμολόγια  για βιομηχανική χρήση από τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΗ και ιδιώτες)

• Να εκπονεί μελέτη για την αντιστάθμιση άεργου ισχύος των μηχανημάτων βιομηχανικών εγκαταστάσεων με κεντρική διάταξη αυτοματοποιημένης λειτουργίας επιλογής πυκνωτών.

Προαπαιτούμενα:

Μεταφορά και Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας, Σύγχρονες Κτιριακές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

Μέθοδοι Διδασκαλίας:

- Διδασκαλία στην τάξη με χρήση βιντεοπροβολέα.

- Εργαστηριακές ασκήσεις 

- Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class.

• Χρήση Εξειδικευμένων λογισμικών

Αξιολόγηση:

Ι) - Τύπος: Παραδόσεις (50% επί του συνόλου)

 - Περιγραφή: Θεωρητικό Υπόβαθρο

 - Ημερομηνία Εξέτασης: Τέλος Εξαμήνου

ΙΙ) - Τύπος: Εργαστήριο (30% επί του συνόλου)

 - Περιγραφή: Εργαστηριακές Ασκήσεις

 - Ημερομηνία Εξέτασης: Τέλος Εξαμήνου

ΙΙΙ) - Τύπος: Παρουσίαση (Εργασία/Τεχνική Μελέτη) (20% επί του συνόλου)

 - Περιγραφή: Πλήρης Μελέτη Βιομηχανικής Ηλεκτρικής Εγκατάστασης

 - Ημερομηνία Εξέτασης: Τέλος Εξαμήνου

Βιβλιογραφία:

• Ντοκόπουλος Π., Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις καταναλωτών, Εκδόσεις ΖΗΤΗ, 2017