8ο εξάμηνο


Μάθημα: Προηγμένα Θέματα Βάσεων ΔεδομένωνΚωδικός Μαθήματος: Ε40
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Ειδικού Υποβάθρου
Εξάμηνο: 8
Κατεύθυνση: Κατεύθυνση Υπολογιστών και Ηλεκτρονικής
Πιστωτικές Μονάδες: 5
Εβδομαδιαίες Ώρες διδασκαλίας: 4
Erasmus:
Ιστοσελίδα: eclass.uowm.gr/courses/ICTE206/
Γλώσσα διδασκαλίας:Ελληνική
Γενικές Ικανότητες:
Περιεχόμενο:

Ανάπτυξη εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων (ΒΔ), Προχωρημένα Θέματα Κανονικοποίησης, Βελτιστοποίηση Επερωτήσεων, Επεξεργασία Συναλλαγών, Έλεγχος Ταυτοχρονισμού, Επανάκτηση δεδομένων, Ασφάλεια ΒΔ, Παράλληλες και Κατανεμημένες ΒΔ, ΒΔ στο Internet, ΒΔ για Ημι-δομημένα Δεδομένα, Θέματα ΒΔ για Μεγάλα Δεδομένα (Big Data), Ειδικές ΒΔ: Πολυμεσικές, Χωρικές, Χρονικές, Επαγωγικές ΒΔ.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Το μάθημα αποσκοπεί στην κατανόηση βασικών εννοιών και αρχών που διέπουν την Υπολογιστική Νέφους, έτσι ώστε να γίνει δυνατή η λύση τεχνολογικών προβλημάτων και η ανάλυση επιδόσεων, διαχείριση, βελτιστοποίηση και σχεδίαση σύγχρονων κατανεμημένων συστημάτων. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής αποκτά γνώσεις και κατανόηση των παρακάτω θεμάτων:

  • διαχείριση κατανεμημένων συστημάτων 
  • τεχνολογίες και μοντέλα υπολογιστικού νέφους
  • χαρακτηριστικά υπολογιστικού νέφους
  • μέτρηση απόδοσης σε κοινόχρηστα κατανεμημενα συστήματα και υπολογιστικά νέφη
  • υπηρεσιοστρεφείς υλοποιήσεις εφαρμογών και υποδομών 
  • ροή εργασιών και παρακολούθηση σε κατανεμημένες εφαρμογές
  • τεχνικές πρόβλεψης φόρτου συστήματος υπολογιστικής νέφους
  • μεσολογισμικά συστήματα
Προαπαιτούμενα:

-

Τρόπος Παράδοσης:
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και επικοινωνιών:
Οργάνωση Διδασκαλίας:

Πρόσωπο-με-πρόσωπο.

Αξιολόγηση Φοιτητών:
  • Γραπτές Εργασίες (ομαδική και ατομική) 
  • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων 
  • Εργαστηριακή Εργασία
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

[1] Cloud computing: Αρχές, τεχνολογία  αρχιτεκτονική. Thomas Erl, 2015

[2] Cloud computing: Μία πρακτική προσέγγιση, A. T. Velte, T. J. Velte, R. Elsenpeter, 2010