Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Μπίμπη

10-10-2018


- Ανάλυση της πλατφόρμας ανοιχτού κώδικα Home Assistant
- Crowd Sourcing και ανάπτυξη λογισμικού. Πλατφόρμα συλλογής δεδομένων και εξαγωγής συμπερασμάτων
- Υλοποίηση μικρής κλίμακας προγραμματιστικών εργασιών στο
Bountify. Συλλογή δεδομένων κώδικα και ανάλυση ποιότητας
κώδικα
- Ανάλυση εφαρμογών javascript: Δημιουργία ενός εργαλείου
μέτρησης της ποιότητας εφαρμογών javascript