Θέματα Διπλωματικών Εργασιών κ. Ζυγκιρίδη

30-09-2018


Ενδεικτικοί τίτλοι:

- Μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικών πεδίων σε εσωτερικούς χώρους σε τηλεπικοινωνιακές συχνότητες και βελτιστοποίηση παραμέτρων μέτρησης.

- Υπολογιστική μοντελοποίηση και σύγκριση περιοδικών διατάξεων μεταϋλικών.

- Υπολογιστική μελέτη διατάξεων μεταϋλικών με τεχνικές ομογενοποίησης.

- Υπολογιστική μοντελοποίηση διατάξεων γραφενίου με τεχνικές πεπερασμένων διαφορών χωρίς περιορισμό χρονικού βήματος.

- Προσομοιωτική μελέτη κεραιών γραφενίου σε συχνότητες THz.

- Μοντελοποίηση γεωμετρικών αβεβαιοτήτων τυπωμένων κεραιών με τεχνικές πολυωνυμικού χάους.

- Υπολογιστική μοντελοποίηση διατάξεων για την ασύρματη μεταφορά ενέργειας.

- Ανάπτυξη παρεμβατικού αλγορίθμου πολυωνυμικού χάους - FDTD για τη στοχαστική μελέτη κυματικής διάδοσης σε φύλλα γραφενίου.

Επιβλέπων: Θ. Ζυγκιρίδης