Θέματα διπλωματικών εργασιών Ματίνας Μπίμπη

01-10-2015


Open source software evolution and production: Εκτίμηση της
εξέλιξης και του ρυθμού παραγωγής λογισμικού ανοιχτού κώδικα

Cloud computing deployment selection tool: Εργαλείο στήριξης
απόφασης για την επιλογή μοντέλου υπολογιστικής νέφους.

Tourism application and Smart Cities: Εφαρμογές
τουρισμού σε «Έξυπνες Πόλεις»