ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ "ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ"

21-06-2024


Τα τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και
Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας καλούν τους
ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του
εγκεκριμένου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών το οποίο οδηγεί στην
απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ-Master) «Ψηφιακή
Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (Digital Health &
Health Management)».


Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) απευθύνεται σε πτυχιούχους
τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Υπολογιστών, Σχολών
Επαγγελμάτων Υγείας (Ιατρικό, Παραϊατρικό, Νοσηλευτικό, Μαιευτικό) και
άλλους Επιστήμονες Υγείαςκαθώς και στους αποφοίτους τμημάτων Φυσικής,
Μαθηματικών, Οικονομικών και Βιολογίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή/και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της
αλλοδαπής, που επιθυμούν να στελεχώσουν Νοσηλευτικά Ιδρύματα.


Η διάρκεια του ΠΜΣ που οδηγεί στο Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ)
στην «Ψηφιακή Υγεία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» θα είναι 3 εξάμηνα,
εκ των οποίων τα 2 πρώτα αφορούν τη διδασκαλία των μαθημάτων και το 3ο
εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Η
φοίτηση πραγματοποιείται εξ’ αποστάσεως.

Το Πρόγραμμα Σπουδών είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ

http://dhm.ece.uowm.gr/ <http://dhm.ece.uowm.gr/>


Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιότητας: Παρασκευή 10-09-2024
και ώρα 15:00.