Ενδεικτικά θέματα διπλωματικών εργασιών κ. Ζυγκιρίδη

10-10-2016

- Υλοποίηση της τοπικά μονοδιάστατης μεθόδου πεπερασμένων διαφορών στο πεδίο του χρόνου για ευσταθείς προσομοιώσεις χωρίς περιορισμό του χρονικού βήματος.

- Επίδραση μεταλλικών εμφυτευμάτων στην απορρόφηση ΗΜ ακτινοβολίας από βιολογικούς ιστούς.

- Μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικών πεδίων σε τηλεπικοινωνιακές συχνότητες και βελτιστοποίηση παραμέτρων.

- Υπολογιστική μοντελοποίηση διατάξεων μεταϋλικών σε δύο διαστάσεις.

- Υπολογιστική μελέτη διατάξεων μεταϋλικών με τεχνικές ομογενοποίησης.

Επιβλέπων: Θ. Ζυγκιρίδης