Θέματα Διπλωματικών εργασιών κας. Μπίμπη

12-10-2016

Crowd Sourcing και ανάπτυξη λογισμικού. Δημιουργία μιας πλατφόρμας η οποία θα αναλύει δεδομένα από το TopCoder.

Εξέλιξη έργων λογισμικού: Δημιουργία μιας πλατφόρμας η οποία θα προβλέπει τις τάσεις στην ανάπτυξη λογισμικού.

Software Recommendation System for mobile applicaiton development: Εφαρμογή “συστάσεων” κατάλληλου λογισμικού για εφαρμογές κινητών τηλεφώνων.