8ο εξάμηνο


Μάθημα: Ψηφιακή Επεξεργασία ΕικόναςΠεριεχόμενο
 • Εισαγωγή στην εικόνα
 • Δυαδικές εικόνες
 • Χρωματικά μοντέλα
 • Δυαδικοί αλγόριθμοι
 • Περιστροφή εικόνας
 • Μετασχηματισμοί
 • Διδιάστατοι μετασχηματισμοί:
  • Walsh
  • Hadamard
  • Haar
 • Βελτιστοποίηση εικόνων:
  • Είδη θορύβου στις εικόνες
  • Φίλτρα μέσης τιμής, μεσαίας τιμής
  • Φίλτρα Gauss
  • Υψιπερατό φιλτράρισμα
  • Φίλτρα ευκρίνειας
  • Τεχνικές τροποποίησης ιστογράμματος
 • Τμηματοποίηση Εικόνων
 • Προσδιορισμός περιγραμμάτων και ορίων
 • Περιγραφείς Fourier
 • Μετασχηματισμός Hough
 • Εξαγωγή Χαρακτηριστικών
 • Ανίχνευση ακμών:
  • Μέθοδος Κirsch
  • Τελεστής Laplace
  • Μέθοδος Marr και Hildreth
 • Εφαρμογές σε Matlab
Στόχοι Ο σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσει, να κατανοήσει αλλά και να εξοικειωθεί ο φοιτητής µε την εφαρμοσμένη τεχνολογία επεξεργασίας ψηφιακής εικόνας μέσα από µια πρακτική προσέγγιση. Στόχος του μαθήματος είναι να καλύψει θέματα που συμπεριλαμβάνουν:

 • Τις μαθηματικές βάσεις της ανάλυσης εικόνων
 • Τη θεωρία και εφαρμογές μμετασχηματισμών σε δύο διαστάσεις
 • Τον σχεδιασμό και εφαρμογές ψηφιακών φίλτρων
 • Τη θεωρίας και εφαρμογές αποκατάστασης και κωδικοποίησης εικόνων

Τα πιο πάνω βασικά στοιχεία της ανάλυσης ψηφιακών σηµάτων θα συµπληρώσει µια περιγραφή πιο προχωρηµένων εφαρµογών όπως αποσύνθεση, κυµάτια (wavelets), κλπ.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην επεξεργασία της Ψηφιακής Ιατρικής Εικόνας. Μέσα από την διδασκαλία βασικού προγραμματισμού Matlab ειδικά για την επεξεργασία ιατρικής εικόνας, θα δίνεται η δυνατότητα στο φοιτητή να έρθει σε επαφή με πραγματικά προβλήματα στον χώρο της ιατρικής εικόνας, και θα του δοθεί η δυνατότητα να δει προχωρημένες τεχνικές φιλτραρίσματος και εντοπισμού αντικειμένων σε ιατρικές εικόνας καθώς η ιατρική εικόνα αποτελεί βασικό ερευνητικό πεδίο του διδάσκοντα.

Μετά την ολοκλήρωση του µαθήµατος ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να µπορεί να κατανοεί βασικά ζητήµατα σχετικά µε την αναπαράσταση και τον χειρισµό Ιατρικών ψηφιακών εικόνων, να κατανοεί τις µεθόδους επεξεργασίας εικόνων στο χώρο και το πεδίο συχνοτήτων και τέλος να κατανοεί τους βασικούς αλγόριθµους για αποκατάσταση ιατρικών εικόνων.
Βιβλιογραφία
 • Παπαμάρκος Νικόλαος, Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ, 2010.
 • ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΗΤΑΣ, ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΗΤΑΣ, 2010.
 • Gonzales, Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ, 2010.