8ο εξάμηνο


Μάθημα: Διοίκηση ΈργωνΚωδικός Μαθήματος: Ε38
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Ειδικού Υποβάθρου
Εξάμηνο: 8
Κατεύθυνση: Κατεύθυνση Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
Πιστωτικές Μονάδες: 5
Εβδομαδιαίες Ώρες διδασκαλίας: 4
Erasmus:
Ιστοσελίδα: http://eclass.uowm.gr/courses/MECH254/
Γλώσσα διδασκαλίας:Ελληνική
Γενικές Ικανότητες:
Περιεχόμενο:

Εισαγωγή στη διαχείριση έργου, Βελτιστοποίηση διαχείρισης έργων, Μέθοδος κρίσιµης διαδρομής CPM, Μέθοδος Pert, Έλεγχος έργου και Μέθοδος Πιστοποιημένης Αξίας (Earned Value).

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Η εξέλιξη της τεχνολογίας, η βιομηχανική ανάπτυξη και η οικονοµική πρόοδος επιτυγχάνεται µέσω της υλοποίησης έργων (projects). Η αναγκαιότητα της οργάνωσης και διοίκησης έργων προέκυψε εξαιτίας της αυξημένης ζήτησης για πολύπλοκα κι εξεζητηµένα προϊόντα και υπηρεσίες και της διεύρυνσης της ανθρώπινης γνώσης µε εκθετικό ρυθµό. Το µάθηµα έχει ως στόχο την εξοικείωση των φοιτητών µε το γνωστικό αντικείμενο της διοίκησης έργων και καλύπτει τα βασικότερα ζητήµατα που αφορούν τις κύριες λειτουργίες της διαχείρισης ενός έργου. Συγκεκριµένα, στο µάθηµα αναπτύσσονται θέµατα σχετικά µε τους κύριους γνωστικούς άξονες διαχείρισης και διοίκησης ενός έργου, όπως ο χρονικός προγραμματισμός, ο προγραμματισμός πόρων και ο οικονομικός προγραμματισμός και έλεγχος. Παράλληλα, µελετάται η χρήση σύγχρονων εργαλείων Η/Υ για την οργάνωση και διοίκηση έργων. Οι κύριες θεµατικές ενότητες του µαθήµατος είναι οι: Εισαγωγή στη διαχείριση έργου, Κύκλος ζωής έργου, Μελέτη σκοπιμότητας, ∆ιαδικασίες επιλογής και εκτίµησης έργου, Κύκλος προγραµµατισµού και ελέγχου, ∆ιαχείριση του αντικειμένου εργασιών, ∆οµική ανάλυση έργου, Μέθοδος κρίσιµης διαδρομής, Γραµµικά χρονοδιαγράµµατα, Προγραµµατισµός πόρων, Λογιστική έργου, Έλεγχος έργου και Μέθοδος Πιστοποιηµένης Αξίας (Earned Value), ∆ιαχείριση ποιότητας, κινδύνου και επικοινωνίας έργου, Οργανωτικές δοµές έργου, Οµάδες έργου, ∆ιοίκηση έργου µε υποστήριξη Η/Υ.

Προαπαιτούμενα:

Στατιστική, Επιχειρησιακή Έρευνα

Τρόπος Παράδοσης:
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και επικοινωνιών:
Οργάνωση Διδασκαλίας:

Προφορικές διαλέξεις (Ώρες διδασκαλίας: 52, Θεωρία: 26, Ασκήσεις: 26).

Αξιολόγηση Φοιτητών:

Γραπτή τελική εξέταση (υποχρεωτική), ενδιάμεση εξέταση ή/και εργασία (προαιρετική).

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  1. Α. Δημητριάδης, Διοίκηση - Διαχείριση Έργου, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΝ., Έκδοση: 4η/2009.
  2. Burke Rory, Διαχείριση έργου - project management, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ, 1η έκδ./2002.
  3. HARVEY MAYLOR, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ, Έκδοση: 3η/2005.
  4. Πολύζος Σεραφείμ, Διοίκηση και διαχείριση έργων, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ, 2η έκδ./2011.
  5. Burke Rory, Διαχείριση έργου, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ, 1η έκδ./2014.
  6. Ralph Kliem, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ, ΚΡΙΤΗΡΙΟΝ ΕΚΔΟΤΙΚΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, Έκδοση: Β/1999.