8ο εξάμηνο


Μάθημα: Υπολογιστική ΝέφουςΚωδικός Μαθήματος: Ε39
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Ειδικού Υποβάθρου
Εξάμηνο: 8
Κατεύθυνση: Κατεύθυνση Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
Πιστωτικές Μονάδες: 5
Εβδομαδιαίες Ώρες διδασκαλίας: 4
Erasmus:
Ιστοσελίδα: https://eclass.uowm.gr/courses/ICTE297/
Γλώσσα διδασκαλίας:Ελληνική
Γενικές Ικανότητες:
Περιεχόμενο:

Διαχείριση κατανεμημένων συστημάτων,  Μέτρηση απόδοσης σε κοινόχρηστα κατανεμημένα συστήματα και Υπολογιστικά Νέφη, Υπηρεσιοστρεφείς υλοποιήσεις εφαρμογών και υποδομών, Ποιότητα υπηρεσίας πάνω από κατανεμημένα συστήματα και υπολογιστικά νέφη, ροή εργασιών και παρακολούθηση σε κατανεμημένες εφαρμογές,  Τεχνικές πρόβλεψης, μελέτη εκτέλεσης και μοντελοποίησης υπηρεσιοστρεφών εφαρμογών και κατανεμημένων υποδομών, Ανάθεση πόρων σε εφαρμογές πάνω από κατανεμημένα συστήματα, Χρήση, διαχείριση δεδομένων και σύγκριση/επιλογή πολλαπλών νεφών, Μεσολογισμικά συστημάτων.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Το μάθημα αποσκοπεί στην κατανόηση βασικών εννοιών και αρχών που διέπουν την Υπολογιστική Νέφους, έτσι ώστε να γίνει δυνατή η λύση τεχνολογικών προβλημάτων και η ανάλυση επιδόσεων, διαχείριση, βελτιστοποίηση και σχεδίαση σύγχρονων κατανεμημένων συστημάτων. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής αποκτά γνώσεις και κατανόηση των παρακάτω θεμάτων:

  • διαχείριση κατανεμημένων συστημάτων 
  • τεχνολογίες και μοντέλα υπολογιστικού νέφους
  • χαρακτηριστικά υπολογιστικού νέφους
  • μέτρηση απόδοσης σε κοινόχρηστα κατανεμημενα συστήματα και υπολογιστικά νέφη
  • υπηρεσιοστρεφείς υλοποιήσεις εφαρμογών και υποδομών 
  • ροή εργασιών και παρακολούθηση σε κατανεμημένες εφαρμογές
  • τεχνικές πρόβλεψης φόρτου συστήματος υπολογιστικής νέφους
  • μεσολογισμικά συστήματα
Προαπαιτούμενα:

-

Τρόπος Παράδοσης:
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και επικοινωνιών:
Οργάνωση Διδασκαλίας:

Πρόσωπο-με-πρόσωπο.

Αξιολόγηση Φοιτητών:
  • Γραπτές Εργασίες (ομαδική και ατομική) 
  • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων 
  • Εργαστηριακή Εργασία
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

[1] Cloud computing: Αρχές, τεχνολογία  αρχιτεκτονική. Thomas Erl, 2015

[2] Cloud computing: Μία πρακτική προσέγγιση, A. T. Velte, T. J. Velte, R. Elsenpeter, 2010