8ο εξάμηνο


Μάθημα: Μεθοδολογίες εκπόνησης ερευνητικής εργασίαςΚωδικός Μαθήματος: EH5
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Ειδικού Υποβάθρου
Εξάμηνο: 8
Κατεύθυνση: Κατεύθυνση Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
Πιστωτικές Μονάδες: 5
Εβδομαδιαίες Ώρες διδασκαλίας: 4
Erasmus: Όχι
Ιστοσελίδα: eclass.uowm.gr
Γλώσσα διδασκαλίας:Ελληνική
Γενικές Ικανότητες:

-

Περιεχόμενο:

Ο ορθός σχεδιασμός και εκπόνηση της έρευνας αποτελεί μια αναγκαιότητα για τον φοιτητή. Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει το φοιτητή έννοιες που σχετίζονται με την επιστημονική έρευνα. Δίνεται ιδιαίτερο βάρος στους τρόπους οργάνωσης, σχεδιασμού και εκπόνησης της έρευνας. Αναπτύσσονται θέματα που αναφέρονται στις τεχνικές συλλογής δεδομένων, τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων και την άντληση γνώσης, στην αναζήτηση, συγκέντρωση και οργάνωση βιβλιογραφικού υλικού. Μελετώνται τα θέματα διάρθρωση ενός επιστημονικού κειμένου και η παρουσίαση του. Ενδεικτικά, περιοχές που καλύπτονται είναι οι εξής: Πρωτογενής έρευνα, ποσοτική και ποιοτική έρευνα, ηθική της έρευνας, αντικειμενικότητα και εγκυρότητα της έρευνας, επιστημονική δεοντολογία, μέθοδοι συλλογής δεδομένων, σύνταξη επιστημονικού κειμένου, παρουσίαση αποτελεσμάτων.

 

Η διδακτέα ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει τις εξής Διδακτικές Ενότητες (ΔΕ):

 • 1η ΔΕ: «Εισαγωγή στην επιστημονική έρευνα»

-Χαρακτηριστικά επιστημονικής έρευνας, οι τύποι της έρευνας, διάκριση ειδών έρευνας, φάσεις και στάδια της επιστημονικής έρευνας-

 • 2η ΔΕ: «Βασικά μέρη μιας ερευνητικής αναφοράς: Υπόθεση της έρευνας»

-Επιλογή του ερευνητικού αντικειμένου, ο τίτλος της έρευνας, η εισαγωγή, ο προσδιορισμός και η σημασία του προβλήματος, ο σκοπός της έρευνας-

 • 3η ΔΕ: «Βασικά μέρη μιας ερευνητικής αναφοράς: Δομή»

-Διερεύνηση της βιβλιογραφίας, σχεδίαση πειράματος, αποτελέσματα, συμπεράσματα, προτάσεις για περαιτέρω έρευνα, βιβλιογραφικές αναφορές, παραρτήματα-

 • 4η ΔΕ: «Ηθική της έρευνας»

-Ηθική και επιστήμη, δεοντολογία, τρόποι διεξαγωγής της επιστημονικής έρευνας, σκοπός της επιστημονικής έρευνας- 

 • 5η ΔΕ: «Επισκόπηση της ερευνητικής διεργασίας»

-Φάσεις της ερευνητικής διεργασίας, εννοιολογική φάση, σχεδιασμός της μελέτης, εμπειρική φάση, αναλυτική φάση-

 • 6η ΔΕ: «Ερευνητικά εργαλεία» 

-Προσομοίωση και πείραμα, πειραματικό σχεδιασμός, ερωτηματολόγια, συνέντευξη-

 • 7η ΔΕ: «Μέθοδοι συλλογής δεδομένων: Συνέντευξη και ερωτηματολόγια»

 -Μέθοδοι συλλογής υλικού: παρατήρηση, συνέντευξη, ερωτηματολόγια, διαμόρφωση ερωτηματολογίου, δειγματοληψία, ανάλυση των αποτελεσμάτων-

 • 8η ΔΕ: «Μέθοδοι συλλογής δεδομένων: Βιβλιογραφική αναζήτηση»

-Αναζήτηση σε βάσεις δεδομένων, εκδοτικοί οίκοι, βιβλιοθήκες, πρακτικά συνεδρίων, επιστημονικά περιοδικά, τεχνικές εκθέσεις-

 • 9η ΔΕ: «Συγγραφή και αξιολόγηση της έρευνας» 

-Ερευνητικός  λόγος, συγγραφή, κανόνες οργάνωσης και μορφολογίας της επιστημονικής εργασίας-

 • 10η ΔΕ: «Βασική δομή ερευνητικής εργασίας: Εισαγωγή»  

-Εξώφυλλο, πρόλογος, περίληψη, πίνακας περιεχομένων, συντομογραφίες, εισαγωγή, κυρίως θέμα, συζήτηση, βιβλιογραφία-

 • 11η ΔΕ: «Βασική δομή ερευνητικής εργασίας: Συγγραφή»  

-Γραφή εξισώσεων, σχήματα, βιβλιογραφικές παραπομπές, γλώσσα του κειμένου, πλαγιαρισμός-

 • 12η ΔΕ: «Παρουσίαση ερευνητικής εργασίας: Δομή παρουσίασης»     

-Τύποι παρουσιάσεων, δομή παρουσίασης, σύνδεση παρουσίασης με το κείμενο της εργασίας- 

 • 13η ΔΕ: «Παρουσίαση ερευνητικής εργασίας: Διαχείριση χρόνου»     

     -Διαχείριση χρόνου, παρουσίαση συμπερασμάτων, επικοινωνία με το κοινό- 

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 • Να αναγνωρίζει τη φύση ενός επιστημονικού προβλήματος και να προτείνει τρόπους για τη διευθέτηση του. 
 • Να κατανοήσει τις βασικές αρχές της επιστημονικής έρευνας. 
 • Να συλλέγει τα απαραίτητα δεδομένα και βιβλιογραφία για την διεξαγωγή μιας έρευνας.
 • Να συγγράφει μια επιστημονική εργασία ακολουθώντας τις βασικές δομές διάρθρωσης του κειμένου, του σχολιασμού των αποτελεσμάτων και την εξαγωγή συμπερασμάτων. 
 • Να παρουσιάζει τα αποτελέσματα της έρευνας του βάσει εκάστοτε προδιαγραφών. 
Προαπαιτούμενα:

-

Τρόπος Παράδοσης:

-

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και επικοινωνιών:

-

Οργάνωση Διδασκαλίας:

- Διδασκαλία στην τάξη με χρήση βιντεοπροβολέα 

- Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

Αξιολόγηση Φοιτητών:

- Ατομική εργασίας (80 %)

- Τελική εξέταση (20 %) 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
 1. Α. Σαχίνη-Καρδάση, “Μεθοδολογία έρευνας”, Εκδόσεις Βήτα, Αθήνα, Ελλάδα, 2007
 2. Π.Γ. Κυριαζόπουλος, “Μεθοδολογία έρευνας εκπόνησης διπλωματικών εργασιών”, Εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα, Ελλάδα, 2011
 3. Ι. Μαντζάρης, “Επιστημονική έρευνα: συγγραφή-διαμόρφωση- παρουσίαση επιστημονικών εργασιών”, Εκδόσεις Εντυπώσεις, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 2007
 4. Π. Λατινόπουλος, “Τα πρώτα βήματα στην έρευνα: ένας χρηστικός οδηγός για νέους ερευνητές”, Εκδόσεις  Κριτική, Αθήνα, Ελλάδα, 2010
 5. Κ. Ζαφειρόπουλος, “Πώς γίνεται μια επιστημονική εργασία; : επιστημονική έρευνα και συγγραφή εργασιών”, Εκδόσεις  Κριτική, Αθήνα, Ελλάδα, 2005
 6. Ζ. Αγιουτάντης, “Ένας πρακτικός οδηγός για τη συγγραφή τεχνικών κειμένων”, Εκδόσεις  Ίων, Αθήνα, Ελλάδα, 2003