Θέμα Διπλωματικής κ. Αγγελίδη

12-10-2016


Τίτλος Διπλωματικής: 

Ανάπτυξη εργαλείου μέτρησης της καινοτομικότητας στους οργανισμούς. Ανάπτυξη διαδυκτικής εφαρμογής 

 

This work is an investigation into the management of innovation for the facilitation of the design and maintenance of a favorable environment in order to increase the potential of organizations to innovate.  Supported by the notion of equifinality in open systems where an end state can be reached by many potential means, actions that facilitate innovation need to be organization specific.  Towards this end and being in line with the Schumpeterian perspective, this work will emphasize the importance of increasing organizations’ potential to innovate. A generic holistic model of innovation and a generic system for depicting innovation practice in organizations will be developed.   The generic mechanism of innovation will be systematised within a software program which can be customized according to individual organisational characteristics, for evaluating and monitoring the innovation potential of organizations.