Προκήρυξη θέσης για έναρξη Διδακτορικής Διατριβής

07-10-2015


Θέμα: «Μέθοδοι αξιολόγησης για τη βελτιστοποίηση σχεδίασης αλγορίθμων κινητών εφαρμογών υγείας»

 Προθεσμία υποβολής 30/10/2015.

 Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν

1.      Βιογραφικό σημείωμα.

2.      Δισέλιδη πρόταση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής η οποία να περιλαμβάνει γενική παρουσίαση του ερευνητικού αντικειμένου και αντιπροσωπευτική βιβλιογραφία.

3.      Κάθε άλλο στοιχείο που συμβάλλει στην πληρέστερη αξιολόγησή τους (π.χ. αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας, διακρίσεις κτλ).

 ηλεκτρονικά στη διεύθυνση paggelidis@uowm.gr  (υπόψη κ. Αγγελίδη), καθώς και τα παρακάτω έντυπα στη Γραμματεία του Τμήματος.

 1.      Έντυπη αίτηση (χορηγείται από τη Γραμματεία).

2.      Βιογραφικό σημείωμα.

3.      Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος.

4.      Βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., όπου απαιτούνται.

5.      Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών και/ή μεταπτυχιακών σπουδών.

6.      Επικυρωμένο αντίγραφο μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών (αν υπάρχει).

7.      Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών.

8.      Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές.

9.      Δισέλιδη πρόταση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής σχετικής με μία από τις διαθέσιμες επιστημονικές περιοχές που έχει καθορίσει η Γ.Σ.Ε.Σ. και αναφέρονται στη σχετική προκήρυξη. Η πρόταση περιλαμβάνει τον τίτλο της διατριβής, γενική παρουσίαση του ερευνητικού αντικειμένου και αντιπροσωπευτική βιβλιογραφία.

10.    Κάθε άλλο στοιχείο που συμβάλλει στην πληρέστερη αξιολόγηση των υποψηφίων (π.χ. αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας, διακρίσεις κτλ).