ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ-ΔΕΔΔΗΕ

29-02-2024


Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της
Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το ΔΕΔΔΗΕ οργανώνουν για 1η χρονιά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4957/2022, το Επαγγελματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΕΠΜΣ), με τίτλο: "ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΥΤΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ-ΔΕΔΔΗΕ".

Στο Ε.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι όλων των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής των Τμημάτων Μηχανικών και Θετικών Επιστημών καθώς και ομοταγών Ιδρυμάτων του εξωτερικού, αφού προσκομίσουν ισοτιμία του τίτλου τους από το αρμόδιο όργανο.

Το Ε.Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Σύγχρονα Ηλεκτρικά Δίκτυα Διανομής-ΔΕΔΔΗΕ». Οι τίτλοι Σπουδών του εν λόγω Ε.Π.Μ.Σ. απονέμονται από το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Η διάρκεια του Ε.Π.Μ.Σ που οδηγεί σε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (ΜΔΕ) θα είναι δεκατέσσερις (14) μήνες και κατανέμεται σε τρεις (3) περιόδους εκ των οποίων η 3η διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Κάθε περίοδος αποτελείται από 13 εβδομάδες διδασκαλίας και μίας εξεταστικής εβδομάδας.

Αναλυτικότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορείτε να βρείτε στην επισυναπτόμενη πρόσκληση.

Επιπλέον επισυνάπτεται και η αίτηση.