ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΩΣ ΤΙΣ 20/9/2023

14-09-2023


Αγαπητοί/ές πρωτοετείς φοιτητές/τριες

Παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή ολόκληρη την ανακοίνωση.

Έχετε ήδη ενημερωθεί για την έναρξη των ηλεκτρονικών εγγραφών στο Τμήμα εισαγωγής σας μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου. Η συγκεκριμένη διαδικασία με την παράταση θα διαρκέσει έως τις 20-9-2023.

Για την ταυτοποίησή σας και την ολοκλήρωση της εγγραφής σας στο Τμήμα θα πρέπει να προσκομίσετε τα ακόλουθα δικαιολογητικά (παρακαλούμε να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή για να μην υπάρξει περίπτωση καθυστέρησης στην εγγραφή σας):

 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1.  Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη  αίτηση ηλεκτρονικής εγγραφής που υποβάλατε μέσω της εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας (δεν απαιτείται επικύρωση)
  2. Φωτοτυπία Απολυτηρίου Λυκείου (δεν απαιτείται επικύρωση)
  3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (δεν απαιτείται επικύρωση)
  4. Φωτοτυπία ταυτότητας (δεν απαιτείται επικύρωση)
  5. Μία πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας,
  6. ΑΜΚΑ φοιτητή (φωτοτυπία του βιβλιαρίου ασφάλισης ή φωτοτυπία οποιουδήποτε άλλου δημόσιου εγγράφου, όπου φαίνεται ο ΑΜΚΑ) (δεν απαιτείται επικύρωση)

Τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορείτε να τα αποστείλετε ταχυδρομικά (ή και με courier) ή να τα προσκομίσετε οι ίδιοι ή εξουσιοδοτημένο από εσάς πρόσωπο, στη Γραμματεία του Τμήματος έως τις 20-9-2023 (σφραγίδα ταχυδρομείου ή courier).

(Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Γραμματεία Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών,Περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης Τ.Κ. 50100).

Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας δια μέσου του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής θα προβεί σε συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του/της φοιτητή/τριας που περιλαμβάνονται στα παραπάνω δικαιολογητικά, με σκοπό την εγγραφή σας στο Πανεπιστήμιο. Νομική βάση για την επεξεργασία αποτελεί η παράγραφος 1 στοιχείο β του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (λήψη μέτρων πριν από τη σύναψη σύμβασης) και η παράγραφος 1 στοιχείο ε του ίδιου άρθρου και το άρθρο 5 του ν. 4624/2019 (εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας).

Ο/Η φοιτητής/τρια έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα, διόρθωσης ανακριβών ή συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων, διαγραφής των δεδομένων αν δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία ή αν αντιτίθεται στην επεξεργασία εφόσον δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, και περιορισμού της επεξεργασίας.

Για κάθε ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, επικοινωνώντας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@uowm.gr.

Αν παρ’ όλα αυτά θεωρήσετε στο μέλλον ότι το ζήτημα που σας αφορά δεν έχει επιλυθεί, διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).