Απόφαση Συγκλήτου σχετικά με τη χωροταξική κατανομή των φοιτητών των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής -Σίτιση φοιτητών στο αντίστοιχο εστιατόριο

24-10-2019


Στην υπ' αριθμ. 96/03-10-2019 Συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Mακεδονίας, εγκρίθηκε η κατανομή των φοιτητών των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και οι φοιτητές θα σιτίζονται στο αντίστοιχο φοιτητικό εστιατόριο Κοζάνης  ή Κοίλων Κοζάνης, ως εξής:

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 

Εστιατόριο Κοζάνης 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

                            KAI 

πρώην Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Εστιατόριο Κοζάνης 

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος

Εστιατόριο Κοζάνης 

Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Εστιατόριο Κοίλων

Τμήμα Χημικών Μηχανικών (πρώην φοιτητές Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος)

Εστιατόριο Κοίλων 

Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Εστιατόριο Κοίλων  

Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

Εστιατόριο Κοίλων