Ανακοίνωση εγγραφής πρωτοετών 2019-2020

20-09-2019


Αγαπητοί/ές πρωτοετείς φοιτητές/τριες

Παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή ολόκληρη την ανακοίνωση.

Έχετε ήδη ενημερωθεί για την έναρξη των ηλεκτρονικών εγγραφών στο Τμήμα εισαγωγής σας μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου. Η συγκεκριμένη διαδικασία θα διαρκέσει ως τις 27-9-2019

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας οι Γραμματείες των Τμημάτων δύνανται να ζητούν συμπληρωματικά δικαιολογητικά από τους εγγραφέντες. Στο πλαίσιο αυτό, πέρα από την ηλεκτρονική εγγραφή, είναι υποχρεωτικό να αποσταλούν ταχυδρομικά ή να προσκομιστούν στη Γραμματεία του Τμήματος τα παρακάτω δικαιολογητικά, για να ταυτοποιηθούν οι εγγραφέντες και να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους στο Τμήμα. Σε περίπτωση μη αποστολής ή μη προσκόμισης των δικαιολογητικών, ο φοιτητής θεωρείται ότι δεν έχει εγγραφεί.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα εξής (παρακαλούμε να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή για να μην υπάρξει περίπτωση καθυστέρησης στην εγγραφής σας):

1. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη η αίτηση ηλεκτρονικής εγγραφής που υποβάλατε μέσω της εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας,

2. Φωτοτυπία Απολυτηρίου Λυκείου (όχι επικυρωμένο),

3.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (όχι επικυρωμένο)

4. Φωτοτυπία ταυτότητας (όχι επικυρωμένη),

5. ΑΜΚΑ φοιτητή (φωτοτυπία, όχι επικυρωμένη, του βιβλιαρίου ασφάλισης ή φωτοτυπία οποιουδήποτε άλλου δημόσιου εγγράφου, όπου φαίνεται ο ΑΜΚΑ),

6. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναγράφεται ότι ο φοιτητής εξουσιοδοτεί τη Γραμματεία για τη διαχείριση των προσωπικών του δεδομένων (η συγκεκριμένη Υπεύθυνη Δήλωση προκύπτει από το νέο νόμο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων και είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί και να κατατεθεί στη Γραμματεία για τη διευκόλυνση του φοιτητή στις συναλλαγές του με τη Γραμματεία. Επισυνάπτεται πρότυπο Υπεύθυνης Δήλωσης στο τέλος της ανακοίνωσης και μπορείτε να τη συμπληρώσετε).

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα τα αποστείλετε ταχυδρομικά ή θα τα προσκομίσετε οι ίδιοι ή εξουσιοδοτημένο από εσάς πρόσωπο στη Γραμματεία του Τμήματος  ως τις 30-9-2019 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

(Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Γραμματεία Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Κ. Καραμανλή και Λυγερής, 50131, Κοζάνη).

Αφού καταθέσετε τα ανωτέρω έγγραφα στη Γραμματεία και καταχωρηθούν όλα τα στοιχεία σας στο ηλεκτρονικό σύστημα, θα σας ενεργοποιήσουμε ως φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Μετά την ενεργοποίησή σας ως φοιτητές θα είναι δυνατή η έκδοση βεβαίωσης που θα πιστοποιεί τη φοιτητική σας ιδιότητα. Η Γραμματεία θα χορηγεί σε κάθε φοιτητή τη βεβαίωση εγγραφής και τους προσωπικούς κωδικούς το συντομότερο δυνατόν. Οι προσωπικοί κωδικοί παραδίδονται ή αποστέλλονται αυστηρώς μόνο στο φοιτητή ή σε εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο. Με αυτούς θα μπορέσετε να δημιουργήσετε το ατομικό σας προφίλ και να έχετε πρόσβαση στις σχετικές ακαδημαϊκές ηλεκτρονικές εφαρμογές του Υπουργείου Παιδείας (εφαρμογή ακαδημαϊκής ταυτότητας - πάσο, εφαρμογή λήψης εγχειριδίων - ΕΥΔΟΞΟΣ, εφαρμογή αναζήτησης αρθρογραφίας κ.α.).

ΣΙΤΙΣΗ

Ήδη έχει ανακοινωθεί η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για τη δωρεάν σίτιση των πρωτοετών φοιτητών. Παρακαλούμε να επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο στην ιστοσελίδα του Τμήματος για να ενημερωθείτε.

https://applications.uowm.gr

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ

Για ζητήματα μετεγγραφών θα αναρτηθούν ανακοινώσεις μεταγενέστερα, αφού εκδοθεί η σχετική εγκύκλιος από το Υπουργείο Παιδείας.

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Τα μαθήματα αρχίζουν την Δευτέρα 7-10-2019 και θα δείτε τις επόμενες μέρες στην ιστοσελίδα αναρτημένο το πρόγραμμα μαθημάτων.