Μεταβατικές διατάξεις ακ. έτους 2019-2020

13-09-2019


1. Όσα μαθήματα του προγράμματος σπουδών Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών δεν αντιστοιχίζονται σε κάποιο μάθημα του νέου προγράμματος σπουδών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, θα αναγνωριστούν στους φοιτητές ως μαθήματα επιλογής εφ’ όσον έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε αυτά.

2. Επειδή για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 δε θα διδαχθούν τα μαθήματα της κατεύθυνσης ενέργειας, οπουδήποτε τα μαθήματα αυτά αποτελούν μαθήματα επιλογής για τη λήψη διπλώματος, μπορούν να αντικατασταθούν με οποιοδήποτε άλλο μάθημα του νέου προγράμματος σπουδών.

3. Η διδασκαλία όλων των μαθημάτων, εκτός αυτών που ανήκουν στα 2 πρώτα εξάμηνα σπουδών, θα γίνουν για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.