ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

06-06-2019


Ενημερώνουμε τους φοιτητές που πρόκειται να παρουσιάσουν τις Διπλωματικές τους Εργασίες ότι η ημερομηνία που έχει οριστεί είναι η εξής:

                                            Τρίτη 2 Ιουλίου 2019

Όσοι από τους φοιτητές επιθυμούν να παρουσιάσουν τη Διπλωματική τους Εργασία κατά την ημερομηνία αυτή θα πρέπει να την καταθέσουν μέχρι την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019 στη Γραμματεία του Τμήματος σε 3 αντίτυπα καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή (1 CD σε μορφή pdf).

Επίσης θα πρέπει να καταθέσουν και το έντυπο παράδοσης της διπλωματικής εργασίας, το οποίο πρέπει να συμπληρωθεί σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 3816/17-3-2017 έγγραφο οδηγιών κατάθεσης εργασιών στο DSpace, τα οποία επισυνάπτονται.