Θέματα διπλωματικών εργασιών κ. Λούτα

28-02-2017

1. Αποδοτική διαχείριση πόρων και βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών συστημάτων κινητών επικοινωνιών
2. Ευφυής Κινητικότητα – Μεταφορά ως Υπηρεσία – Συστήματα Ελέγχου και Διαχείρισης Αστικής Κυκλοφορίας
3. Συστήματα ανίχνευσης και συλλογής πληροφοριών με χρήση έξυπνων συσκευών τελικών χρηστών (Συστήματα Mobile Crowd Sensing).
4. Δίκτυα και Υπηρεσίες με Επίγνωση Κοινωνικού Περιβάλλοντος Χρήστη