Σύγκριση δύο μεθόδων για αναζήτηση, εισαγωγή και διαγραφή εγγραφών ακέραιων αριθμών

05-04-2013


Σύγκριση δύο μεθόδων για αναζήτηση, εισαγωγή και διαγραφή εγγραφών ακέραιων αριθμών

Υλοποίηση και πειραματική σύγκριση δύο γενικών αλγορίθμων συνέπειας τόξου (arc consistency)

Συνδυασμός Α* και min-conflicts για την επίλυση προβλημάτων ικανοποίησης περιορισμών

Υλοποίηση ενός απλού επιλύτη για Sudoku με χρήση μεθόδων τοπικής συνέπειας

Ταίριασμα υπογραφημάτων με τοπική αναζήτηση