6ο εξάμηνο


Μάθημα: Δίκτυα ΥπολογιστώνΚωδικός Μαθήματος: ΜΚ19
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Γενικού Υποβάθρου
Εξάμηνο: 6
Πιστωτικές Μονάδες: 5
Εβδομαδιαίες Ώρες διδασκαλίας: 4
Erasmus:
Ιστοσελίδα: eclass.uowm.gr/courses/ICTE308/
Γλώσσα διδασκαλίας:Ελληνική
Γενικές Ικανότητες:
Περιεχόμενο:

Αρχές Σχεδίασης Δικτύων. Το Υποεπίπεδο Ελέγχου Προσπέλασης Μέσου. Πρόβλημα κατανομής καναλιού στο κοινό μέσο. Πρωτόκολλα πολλαπλής πρόσβασης (ALOHA, CSMA). Ethernet (Πρότυπο IEEE 802.3). Ασύρματη Δικτύωση (Πρότυπο IEEE 802.11). Το Επίπεδο Δικτύου. Διαδικτύωση και Αρχιτεκτονική Διαδικτύου. Το Πρωτόκολλο του Διαδικτύου (IP). Διευθυνσιοδότηση – Υποδικτύωση. Μετάφραση Διευθύνσεων Δικτύων (NAT). Πρωτόκολλα Ελέγχου του Διαδικτύου (ICMP, ARP). Δρομολόγηση στο Διαδίκτυο (BGP, RIP, OSPF). IPv4, IPv6, mobileIP. Χρήση πακέτων προσομοίωσης.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Μετάτην επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 

 • να κατανοήσουν τις κεντρικές θεωρίες και τα πρωτόκολλα των δικτύων υπολογιστών,
 • να περιγράφουν και να αναλύουν το υλικό, το λογισμικό, τα στοιχεία του δικτύου, και το συσχετισμό μεταξύ τους, 
 • να εξηγήσουν τα πρωτόκολλα δικτύωσης και την ιεραρχική σχέση του υλικού και του λογισμικού τους, 
 • να συγκρίνουν τα μοντέλα πρωτοκόλλων και να επιλέξουν τα κατάλληλα πρωτόκολλα για ένα συγκεκριμένο δικτυακό σχέδιο,
 • να εξηγήσουν τις έννοιες και τις θεωρίες της δικτύωσης, και να τις εφαρμόσουν σε διάφορες καταστάσεις, κατατάσσοντας τα δίκτυα, αναλύοντας την επίδοση τους και εφαρμόζοντας νέες τεχνολογίες.
Προαπαιτούμενα:

Κανένα

Τρόπος Παράδοσης:
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και επικοινωνιών:
Οργάνωση Διδασκαλίας:

Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις

Αξιολόγηση Φοιτητών:

Γραπτή Εξέταση (70%) Εξέταση Εργαστηρίου (30%)

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Στην ελληνική γλώσσα: 

 1. Andrew S. Tanenbaum, Δίκτυα Υπολογιστών, 4η έκδοση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος. 
 2. William Stallings, Επικοινωνίες Υπολογιστών και Δεδομένων, 6η έκδοση, Εκδόσεις Τζιόλα. 
 3. Douglas Comer, Διαδίκτυα και Δίκτυα Υπολογιστών, 4η έκδοση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος. 
 4. Douglas Comer, Διαδίκτυα με TCP/IP (Α Τόμος), 4η έκδοση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος. 
 5. Jean Walrand, Δίκτυα Επικοινωνιών, Εκδόσεις Παπασωτηρίου. 

 

Πρόσθετη βιβλιογραφία στην ελληνική γλώσσα: 

 1. Α. Αλεξόπουλος,Γ. Λαγογιάννης, Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα Υπολογιστών, 6η έκδοση, Εκδόσεις Γιαλός.