6ο εξάμηνο


Μάθημα: Βάσεις ΔεδομένωνΚωδικός Μαθήματος: MK38
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Γενικού Υποβάθρου
Εξάμηνο: 6
Πιστωτικές Μονάδες: 5
Εβδομαδιαίες Ώρες διδασκαλίας: 4
Erasmus:
Ιστοσελίδα: eclass.uowm.gr/courses/ICTE215/
Γλώσσα διδασκαλίας:Ελληνική
Γενικές Ικανότητες:
Περιεχόμενο:

Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων (ΒΔ) και στα Συστήματα  Διαχείρισης  ΒΔ. Αρχιτεκτονική Συστημάτων ΒΔ. Μοντέλο Οντοτήτων‐Συσχετίσεων. Σχεσιακό Μοντέλο. Σχεσιακή Άλγεβρα. Γλώσσα SQL. Συναρτησιακές Εξαρτήσεις και Κανονικοποίηση. Φυσική οργάνωση ΒΔ και μέσα αποθήκευσης. Ευρετήρια. Επεξεργασία και Βελτιστοποίηση Ερωτημάτων.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
 • Κατανόηση βασικών αρχών σχεδιασμού και υλοποίησης Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων
 • Εξοικείωση με την χρήση Διαγραμμάτων Οντοτήτων Συσχετίσεων
 • Κατανόηση του Σχεσιακού Μοντέλου
 • Απόκτηση βασικής γνώσης Σχεσιακής Άλγεβρας και SQL  
 • Απόκτηση γνώσης προχωρημένων δυνατοτήτων της SQL
 • Εμπειρία με την MySQL
 • Κατανόηση των βασικών αρχών κανονικοποίησης
 • Απόκτηση γνώσης σχετικά με την αποθήκευση Βάσεων Δεδομένων και των βασικών δομών δεικτοδότησης
 • Εμπειρία στην συνεργατική υλοποίηση Βάσεων Δεδομένων
Προαπαιτούμενα:

Κανένα

Τρόπος Παράδοσης:
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και επικοινωνιών:
Οργάνωση Διδασκαλίας:

Διαλέξεις, Ασκήσεις, Εργαστηριακές ασκήσεις

Αξιολόγηση Φοιτητών:

60% Γραπτή Εξέταση, 20% Εργαστηριακές Ασκήσεις, 20% Εργασία Εξαμήνου

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
 1. Elmasri Ramez, Navathe Shamkant B., Θεμελιώδεις αρχές συστημάτων βάσεων δεδομένων, ΔΙΑΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ, 2007.
 2. Ramakrishnan Raghu, Gehrke Joahannes, Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων, 3η Έκδοση, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ, 2012.
 3. Abraham Silberschatz, Henry F. Korth, S. Sudarshan, Συστήματα Βάσεων Δεδομένων, Χ. ΓΚΙΟΥΡΔΑ, 6η έκδ./2011.
Διδάσκων: Πλόσκας Νικόλαος