7ο εξάμηνο


Το 7ο εξάμηνο οι φοιτητές καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα στις τρείς κατευθύνσεις. Οι φοιτητές για τα εξάμηνα 7ο,8ο και 9ο παρακολουθούν υποχρεωτικά τα τρία μαθήματα που ορίζονται σε κάθε κατεύθυνση. Επιπλέον καλούνται να επιλέξουν σε κάθε εξάμηνο 3 μαθήματα επιλογής από τις ομάδες της κατεύθυνσης που παρακολουθούν. Το συνολικό πλήθος των μαθημάτων επιλογής κάθε ομάδας για τα εξάμηνα 7-8-9 δε μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό που αναγράφεται στις παρένθεσεις

Κατεύθυνση Υπολογιστών και Ηλεκτρονικής


Υποχρεωτικά
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
Y1 Τεχνητή Νοημοσύνη 4 5
ΥΥΗ1 Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΙΙ 5 5
ΜΚ22 Λειτουργικά Συστήματα 4 5
Επιλογής Α ομάδας (3)
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
E27 Ειδική Εργασία 0 5
E47 Ψηφιακά Ηλεκτρονικά 4 5
Ε4 Ρομποτική 4 5
ΕΥΗ1 Βιομηχανικές Επικοινωνίες 0 1
Επιλογής Β ομάδας (2)
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
ΜΚ31 Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός ΙI 4 5
E2 Ηλεκτρονική Υγεία 4 4
ΕΥΗ2 Θεωρία Πληροφοριών και Κωδίκων 4 4
Ε34 Γραφικά Υπολογιστών 4 5
Επιλογής Γ ομάδας (1)
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
ΥΕΗ3 Ηλεκτρονικά Ισχύος Ι 4 5
ΕΕΗ1 Ανανέωσιμες Πηγές Ενέργειες 1 5
ΕΕΗ3 Ενεργειακοί Αυτοματισμοί 4 5
Επιλογής Δ ομάδας (1)
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
Y3 Συστήματα Κεραιών και Ασύρματη Διάδoση 4 5
Ε45 Ψηφιακές Επικοινωνίες 4 5
ΕΤΗ3 Δικτυακός Προγραμματισμός 4 5
Ελεύθερης Επιλογής (το πολύ 2)
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
ΕΗ1 Έλεγχος Ποιότητας 4 5
E7 Πολιτική Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας 4 5
E36 Επιχειρησιακή Έρευνα 5 5
EH3 Αρχές Αξιολόγησης Επενδύσεων 4 1
ΕΗ2 Αγγλικά ΙIΙ (Academic Writing) 0 1

Κατεύθυνση Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων


Υποχρεωτικά
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
Υ2 Ανάλυση και Προσομοίωση Δικτύων Επικοινωνιών 4 5
Ε45 Ψηφιακές Επικοινωνίες 4 5
Y3 Συστήματα Κεραιών και Ασύρματη Διάδoση 4 5
Επιλογής Α ομάδας (5)
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
Ε9 Συστήματα Ουρών Αναμονής 4 5
ΕΤΗ3 Δικτυακός Προγραμματισμός 4 5
ΕΤΗ1 Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα 4 5
ΕΥΗ2 Θεωρία Πληροφοριών και Κωδίκων 4 5
E27 Ειδική Εργασία 0 5
Επιλογής Β ομάδας (1)
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
ΥΕΗ3 Ηλεκτρονικά Ισχύος Ι 4 5
ΕΕΗ1 Ανανέωσιμες Πηγές Ενέργειες 4 5
ΕΕΗ3 Ενεργειακοί Αυτοματισμοί 0 1
Επιλογής Γ ομάδας (1)
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
Ε4 Ρομποτική 4 5
Ε34 Γραφικά Υπολογιστών 4 5
Ε2 Ηλεκτρονική Υγεία 4 5
Y1 Τεχνητή Νοημοσύνη 4 5
ΥΥΗ1 Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΙΙ 5 5
Ε47 Ψηφιακά Ηλεκτρονικά 0 1
Ελεύθερης Επιλογής (το πολύ 2)
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
ΕΗ1 Έλεγχος Ποιότητας 4 5
E7 Πολιτική Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας 4 5
E36 Επιχειρησιακή Έρευνα 5 5
EH3 Αρχές Αξιολόγησης Επενδύσεων 4 1

Κατεύθυνση Eνέργειας


Υποχρεωτικά
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
YΕΗ1 Μεταφορά και Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας 4 5
YΕΗ2 Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ 4 6
YΕΗ3 Ηλεκτρονικά Ισχυος Ι 5 6
Επιλογής Α ομάδας(Τουλάχιστον 1)
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
ΕΕΗ1 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 4 5
EEΗ2 Φωτοτεχνία 4 5
ΕΕΗ4 Μετάδοση θερμότητας 4 4
ΕΕΗ3 Ενεργειακοί Αυτοματισμοί 1 5
Επιλογής Από κατευθύνσεις
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
Y1 Τεχνητή Νοημοσύνη 4 5
E4 Ρομποτική 4 5
Ε36 Επιχειρησιακή Έρευνα 5 5
MK31 Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός ΙI 4 5
ΥΥΗ1 Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΙΙ 5 5
Ελεύθερης Επιλογής
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες