ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

  Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής αποστολής τους, τα Πανεπιστήμια παρέχουν ποιοτική και ολοκληρωμένη εκπαίδευση, σύμφωνα με τις τάσεις της σύγχρονης επιστήμης, της τεχνολογίας και των τεχνών, καθώς και της διεθνούς επιστημονικής πρακτικής. Για την εκπλήρωση της αποστολής τους, τα Πανεπιστήμια οργανώνονται και λειτουργούν με κανόνες και πρακτικές που διασφαλίζουν την τήρηση και προάσπιση ιδίως των αρχών:

  • α) της ελευθερίας στην έρευνα και τη διδασκαλία,
  • β) της ερευνητικής και επιστημονικής δεοντολογίας,
  • γ) της ποιότητας της εκπαίδευσης,
  • δ) της ποιότητας των υπηρεσιών τους, της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας στη διαχείριση του προσωπικού, των πόρων και των υποδομών τους,
  • ε) της διαφάνειας στο σύνολο των δραστηριοτήτων τους,
  • στ) της αμεροληψίας των οργάνων τους κατά την άσκηση του έργου τους και κατά τη λήψη ατομικών και συλλογικών αποφάσεων,
  • ζ) της αξιοκρατίας στην επιλογή και εξέλιξη του προσωπικού τους,
  • η) της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των φύλων και του σεβασμού κάθε διαφορετικότητας.

  Οι ειδικότερες αρχές και κανόνες λειτουργίας, η οργάνωση και οι επιμέρους στόχοι κάθε Ιδρύματος, μέσα στο πλαίσιο που καθορίζει ο παρών νόμος, ορίζονται με τον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας του.

  Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας έχει σκοπό τη ρύθμιση της οργάνωσης και λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας προκειμένου να διασφαλίζονται η ακεραιότητα, η διαφάνεια, ο έλεγχος της διοίκησης και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων, καθώς και η συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την αποστολή των Πανεπιστημίων.

  1. Το έμβλημα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, όπως έχει καθιερωθεί με την υπ. αριθμ. 101/08-09-2008, Απόφαση της Συγκλήτου, χρησιμοποιείται στην αλληλογραφία του Ιδρύματος, των Σχολών, των Τμημάτων, των Τομέων και των λοιπών ακαδημαϊκών Μονάδων και Υπηρεσιών και των οργάνων τους. Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση του εμβλήματος και του ονόματος του Πανεπιστημίου για τη διαφήμιση εμπορικών προϊόντων. Επιτρέπεται η χρήση του εμβλήματος του Πανεπιστημίου κατά την αλληλογραφία των Μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας με την ακαδημαϊκή τους ιδιότητα, αλλά όχι για την προσωπική τους αλληλογραφία.
  2. Η σφραγίδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, έχει στρόγγυλο σχήμα και περιέχει με κυκλική ροή το κείμενο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ * ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ *, και στο κέντρο συμπεριλαμβάνει το Εθνόσημο του Ελληνικού Κράτους. Η σφραγίδα του Ιδρύματος χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνον από τα όργανα και τις υπηρεσίες του Ιδρύματος στην επίσημη αλληλογραφία τους, κατά τα ειδικώς αναφερόμενα στο Κεφάλαιο 20 (άρθρο 1) του παρόντος, και δεν επιτρέπεται η χρήση της σε προσωπική αλληλογραφία των Μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας. Όλα τα όργανα και οι υπηρεσίες των Σχολών, των Τμημάτων και των λοιπών μονάδων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας κάνουν χρήση της ίδιας ως άνω σφραγίδας.
  3. Το ενιαίο λογότυπο - υπογραφή του Ιδρύματοςπεριλαμβάνει τον επίσημο χαρακτηρισμό ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, σε ασπρόμαυρη ή τετράχρωμη εφαρμογή. Στις διεθνείς του σχέσεις η ονομασία του Πανεπιστημίου αποδίδεται ως “University of Western Macedonia”.

  Το ανωτέρω λογότυπο χρησιμοποιείται στην αλληλογραφία του Ιδρύματος, των Σχολών, των Τμημάτων, των Τομέων και των λοιπών ακαδημαϊκών Μονάδων και Υπηρεσιών και των οργάνων τους και σε οποιασδήποτε μορφής υλικό εκδίδεται από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (φυλλάδια, εγχειρίδια, αναμνηστικά εκδηλώσεων, κλπ). Υπάρχει η δυνατότητα χρήσης των αρχικών κεφαλαίων γραμμάτων (Π.Δ.Μ.) του τίτλου «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», στην ελληνική, και (UOWM) του τίτλου «UNIVERSITY OF WESTERN MACEDONIA», στην αγγλική γλώσσα.