7ο εξάμηνο


Μάθημα: Πολιτική Έρευνας, Τεχνολογίας και ΚαινοτομίαςΤίτλος μαθήματος Πολιτική Έρευνας Τεχνολογίας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητα
Κωδικός μαθήματος Ε7
Είδος μαθήματος Επιλεγόμενο
Επίπεδο μαθήματος Προπτυχιακό
Έτος σπουδών 4ο, 5ο
Εξάμηνο 7ο, 9ο
Πιστωτικές μονάδες ECTS 5
Ιστοσελίδα eclass
Ώρες ανά εβδομάδα 4
Διδάσκων Ιωάννης Μπακούρος
Περιεχόμενο μαθήματος Εθνικές Πολιτικές έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης – Εθνικές πολιτικές καινοτομίας – Ευρωπαϊκός χάρτης έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης – Μοντέλα πολιτικών έρευνας και ανάπτυξης – Μοντέλα πολιτικών καινοτομίας – Ανάλυση εφαρμογών περιπτώσεων. Μελέτη και Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου.
Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στις έννοιες των πολιτικών Καινοτομίας, Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Δίνεται έμφαση στις πολιτικές σε περιφερειακό, εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Μελετώνται και αναλύονται χαρακτηριστικά παραδείγματα από περιφέρειες πιλότους και από Εθνικά Συστήματα Έρευνας και Καινοτομίας.
Προαπαιτούμενα μαθήματα Τεχνολογια και Καινοτομία. Βασικές Αρχές Οικονομικής Επιστήμης
Μέθοδοι διδασκαλίας Προφορικές παραδόσεις (13 εβδ. x 4 ώρες Θεωρία) και δύο υποχρεωτικές κατ’οίκον εργασίες.
Αξιολόγηση 30% τελική προφορική εξέταση, 70% κατ’οίκον εργασίες
Γλώσσα διδασκαλίας Ελληνική
Βιβλιογραφία
  • Η. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, Ι. ΜΠΑΚΟΥΡΟΣ, ‘ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΠΌ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ’, Εκδόσεις Σοφία, 2010


Διδάσκων: Μπακούρος Ιωάννης