5ο εξάμηνο


Μάθημα: Ψηφιακή Επεξεργασία ΣημάτωνΤίτλος μαθήματος Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Κωδικός μαθήματος ΜΚ28
Είδος μαθήματος Υποχρεωτικό
Επίπεδο μαθήματος Προπτυχιακό
Έτος σπουδών 3ο
Εξάμηνο 5ο
Πιστωτικές μονάδες ECTS 5
Ιστοσελίδα eclass.uowm.gr/courses/ICTE113/
Ώρες ανά εβδομάδα 4
Διδάσκων Μάρκος Τσίπουρας (Έκτακτος)
Περιεχόμενο μαθήματος Δειγματοληψία σήματος, Υπερδειγματοληψία, Υποδειγματοληψία, Ανάλυση Συχνοτήτων, Συνέλιξη, Συσχέτιση, Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier, Μετασχηματισμός Ζ, Σχεδιασμός FIR Ψηφιακών Φίλτρων, Σχεδιασμός ΙIR Ψηφιακών Φίλτρων. Εφαρμογές με χρήση MatLab.
Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι μαθητές θα είναι σε θέση:
  • να κατανοήσουν απλές και σύνθετες έννοιες ψηφιακής επεξεργασίας σήματος
  • να εκτελέσουν δειγματοληψία του σήματος, υπερδειγματολειψία και υποδειγματολειψία
  • να υπολογίσουν σε σήματα συνέλιξη και συσχέτιση
  • να εφαρμόζουν DFT και ZT σε πραγματικά ή μιγαδικά σήματα
  • να σχεδιάζουν FIR και IIR ψηφιακά φίλτρα
  • να αναπτύσσουν λογισμικό για όλα τα παραπάνω σε MatLab
Προαπαιτούμενα μαθήματα Κανένα
Μέθοδοι διδασκαλίας Διαλέξεις, ασκήσεις στον πίνακα, παραδείγματα σε MatLab, ασκήσεις σε MatLab
Αξιολόγηση Μια προαιρετική εργασία με τελική προφορική εξέταση (40%) Τελική Γραπτή Εξέταση (60%)
Γλώσσα διδασκαλίας Ελληνική
Βιβλιογραφία
  • ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ, PROAKIS J., MANOLAKIS D., ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΊΩΝ, 2010.
  • ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ, ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ Γ.Β., ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε., 2004.
  • ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ, HAYES M.H., ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε., 2000.
  • ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΟΣ, ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ.Δ., ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΝ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, 2010.


Διδάσκων: Τσίπουρας Μάρκος