8ο εξάμηνο


Μάθημα: Βιομηχανική ΔιοίκησηΤίτλος μαθήματος Βιομηχανική Διοίκηση
Κωδικός μαθήματος Ε19
Είδος μαθήματος Επιλογής
Επίπεδο μαθήματος Προπτυχιακό
Έτος σπουδών 4ο
Εξάμηνο 8ο
Πιστωτικές μονάδες ECTS 5
Ιστοσελίδα eclass.uowm.gr/courses/MECH177/
Ώρες ανά εβδομάδα 4
Διδάσκων Σοφία Παναγιωτίδου
Περιεχόμενο μαθήματος Εισαγωγή στις παραγωγικές διαδικασίες. Τεχνικές προβλέψεων: Μοντέλα χρονοσειρών, αιτιακά μοντέλα, μοντέλα γραμμικής τάσης και εποχικά μοντέλα. Σχεδίαση παραγωγικών συστημάτων: σχεδίαση προϊόντος, επιλογή παραγωγικής διαδικασίας και σχεδίαση δυναμικότητας, χωροταξική διάταξη. Προγραμματισμός και έλεγχος παραγωγικών συστημάτων: συνολική σχεδίαση παραγωγής, προγραμματισμός εργασιών, διαχείριση αποθεμάτων, έλεγχος ποιότητας, συντήρηση και αντικατάσταση εξοπλισμού.
Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν κατανοήσει τις βασικές λειτουργίες και τα σημαντικότερα εργαλεία λήψης αποφάσεων στα πλαίσια των παραγωγικών συστημάτων (όπως τις τεχνικές διαχείρισης αποθεμάτων, συντήρησης εξοπλισμού, ελέγχου ποιότητας, πρόβλεψης ζήτησης, προγραμματισμού παραγωγής) καθώς και τις αλληλεπιδράσεις τους με το εξωτερικό περιβάλλον.
Προαπαιτούμενα μαθήματα Στατιστική, Επιχειρησιακή Έρευνα
Μέθοδοι διδασκαλίας Προφορικές διαλέξεις (Ώρες διδασκαλίας: 65, Θεωρία: 39, Ασκήσεις: 26)
Αξιολόγηση Γραπτή τελική εξέταση (υποχρεωτική), ενδιάμεση εξέταση ή/και εργασία (προαιρετική)
Γλώσσα διδασκαλίας Ελληνική
Βιβλιογραφία
  • Διοίκηση Παραγωγικών Συστημάτων, Σ.Γ. Δημητριάδης, Α.Ν. Μιχιώτης, Εκδ. Κριτική, 2007.
  • Διοίκηση Εκμετάλλευσης, J.K. Shim, J.G. Siegel, Εκδ. Κλειδάριθμος, 2002.


Διδάσκων: Μπακούρος Ιωάννης