Πρόσκληση συμμετοχής σε εκπαιδευτική δραστηριότητα του ευρωπαϊκού έργου Erasmus+ JAUNTY

24-08-2022


Το έργο Joint undergrAduate coUrses for smart eNergy managemenT sYstems (JAUNTY) στοχεύει στην μεταφορά γνώσεων και πορισμάτων των έργων Horizon 2020 “Secure and Private Smart Grid (SPEAR)” και “SDN – microgrid reSilient Electrical eNergy SystEm (SDNmicroSENSE)” στην τριτοβάθμια εκπαιδευτική κοινότητα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο φέρνοντας κοντά εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι προπτυχιακοί φοιτητές να αποστείλουν email με αίτηση
ενδιαφέροντος στον Αναπλ. Καθηγητή κ. Παναγιώτη Σαρηγιαννίδη, Επιστημονικά Υπεύθυνο του
Έργου (psarigiannidis@uowm.gr), και στον κ. Αθανάσιο Λιατίφη (aliatifis@uowm.gr) μέχρι τις 29 Αυγούστου 2022, προκειμένου να παρακολουθήσουν τα μαθήματα που θα γίνουν 26-30 Σεπτεμβρίου 2022 στην Λευκωσία (Πανεπιστήμιο Κύπρου) στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος JAUNTY.

Οι διαλέξεις θα πραγματοποιηθούν στην Αγγλική γλώσσα καθημερινά σε 5 ημέρες, 3-4 ώρες την ημέρα, με αντικείμενο "Smart Energy Systems (SEMS)". Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες για το έργο και το αντικείμενο των διαλέξεων εδώ:
- https://www.jaunty.eu/
- https://ithaca.ece.uowm.gr/jaunty-joint-undergaduate-courses-for-smart-energy-management-systems/
Συνολικά, το έργο θα χρηματοδοτήσει 5 φοιτητές του Τμήματος/Ιδρύματος, ενώ κριτήριο
προτεραιότητας θα αποτελέσουν οι ακαδημαϊκές επιδόσεις των αιτούντων. Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.